Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 48. kalendárnom týždni

V 48. kalendárnom týždni boli dňa 25.11.2019 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Henckovce.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa z verejného vodovodu v k.ú. obce Henckovce sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou ( ďalej len„ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ).

Dňa 27.11.2019 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Kunová Teplica.

Obe analyzované vzorky pitnej vody sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z.

V Rožňave 05.12.2019 Ing. Jana Hricková
vedúca odd. HŽPaZ