Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 49. kalendárnom týždni

V 49. kalendárnom týždni bolo dňa 30.11.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých  5 vzoriek pitných vôd, 3 vzorky pitných vôd bolo odobratých z verejných vodovodov v k. ú. obcí Rakovnica, Honce  a v k.ú. mesta Rožňava a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k. ú. obce Rožňavské Bystré č.46 – Školská jedáleň pri MŠ a Rožňavské Bystré  – Materská škola – výdajná školská jedáleň.

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Honce a Rakovnica v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) .

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho  vodovodu v k.ú. obce Rožňavské Bystré č.46 – Školská jedáleň pri MŠ je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho  vodovodu v k.ú. obce Rožňavské Bystré – Materská škola – výdajná školská jedáleň nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v biologickom ukazovateli Abiosestón.

V uvedenom kalendárnom týždni boli odobraté 2 kontrolné vzorky z verejného vodovodu v k. ú. obce Silica, z objektuMaterskej školy s VJM – kuchyňa a z objektu Obecného úraduzariadenie na osobnú hygienu.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z objektu Materskej školy s VJM – kuchyňa nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z objektu Obecného úraduzariadenie na osobnú hygienu nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

.

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 11.12.2020                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ