Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 5. kalendárnom týždni

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 5. kalendárnom týždni

V 5. kalendárnom týždni boli dňa 27.01.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody, 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Kečovo a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Gemerská Hôrka – Baňa Fortuna CRH ( Slovensko ) a.s. Rohožník a v rámci štátneho zdravotného dozoru 1 vzorka vody z bazéna v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Kečovo je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou ( ďalej len„ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Gemerská Hôrka – Baňa Fortuna CRH ( Slovensko ) a.s. Rohožník nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch voľný chlór,  zákal a vodivosť.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ±1 o C a v chemických ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka manganistanom a viazaný chlór.

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 06.02.2020                                                                                                                             Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                            vedúca odd. HŽPaZ