Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 50. kalendárnom týždni

V 50. kalendárnom týždni boli dňa 09.12.2019 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Stratená, Henckovce, Gemerská Poloma a Vlachovo, v rámci štátneho zdravotného dozoru bola odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. mesta Dobšiná.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Henckovce a Stratená a v k. ú. mesta Dobšiná sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ).

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí VlachovoGemerská Poloma nie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

V Rožňave 27.12.2019

Ing. Jana Hricková
vedúca odd. HŽPaZ