Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 6. –7. kalendárnom týždni

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 6. –7. kalendárnom týždni

 

     V 6. kalendárnom týždni boli dňa 03.02.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce Slavošovce  a Štítnik.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou ( ďalej len„ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ) v chemických ukazovateľoch vápnik a horčík, vápnik, horčík.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Štítnik   je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Dňa 05.02.2020 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú obcí Jovice – Pekáreň –  BFZ TRIO, s.r.o., Jovice – Potraviny COOP Jednota, Jovice – Materská škola a Krásnohorská Dlhá Lúka – Lesy SR,š.p. OZ Semenoles Liptovský Hrádok a v rámci štátneho zdravotného dozoru boli odobraté 4 vzorky vody z prameňov hromadného zásobovania v k. ú. mesta Rožňava– ul. Záhradnícka, ul. Komenského a ul. Sama Czabána a v k.ú. obce Čučma.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Jovice – BFZ TRIO s.r.o  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Jovice – Potraviny COOP Jednota nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Jovice – Materská škôlka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch Koliformné baktérie,  Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC, Abiosestón a v chemických ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka manganistanom, Absorbancia, železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Krásnohorská Dlhá Lúka – Lesy SR,š.p. OZ Semenoles Liptovský Hrádok  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzované vzorky vody odobraté prameňov hromadného zásobovania  v k. ú. mesta Rožňava – ul. Záhradnícka, nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch Koliformné baktérie,   Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC, ul. Komenského, nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody, ul. Sama Czabána nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky a v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa hromadného zásobovania v k.ú. obce Čučma – Studený prameň ( Hidegkút ) nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

V 7. kalendárnom týždni boli dňa 10.02.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rejdová, Vyšná Slaná a mesta  Dobšiná a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Vyšná Slaná – Július, Chata Radzim a Betliar – Zariadenie pre seniorov Zálesák.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rejdová, Vyšná Slaná a mesta Dobšiná  sú  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Vyšná Slaná – Július, Chata Radzim je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Betliar – Zariadenie pre Seniorov Zálesák nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo a v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

 

 

 

V Rožňave 20.02.2020                                                                                                                                      Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ