Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 6. a 7. kalendárnom týždni

V 6. kalendárnom týždni boli dňa 09.02.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Čierna Lehota, Slavošovce, Štítnik, Honce a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rochovce – Potraviny COOP Jednota.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Čierna Lehota a Štítnik  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Honce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v ukazovateľoch železo a voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rochovce je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z.

V 7. kalendárnom týždni boli dňa 14.02.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Slavošovce, Rejdová a Vlachovo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce – Obecný úrad a  Slavošovce – Základná škola  nie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli  Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rejdová a Vlachovo v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

 

 

V Rožňave   24.02.2022                                                                                                                                               Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                           vedúca odd. HŽPaZ