Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 6.a 7. kalendárnom týždni

V 6. kalendárnom týždni boli dňa 08.02.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Gemerská Poloma Nižná Slaná.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gemerská Poloma nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemických ukazovateľoch železo, vápnik a horčík, vápnik, horčík.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Nižná Slaná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., v chemických ukazovateľoch horčík a celkový organický uhlík.

V 7. kalendárnom týždni boli dňa 17.02.2021 v  rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k.ú. obcí Brzotín, Pača a Krásnohorské Podhradie a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Brzotín – Reštaurácia u Bieleho koňa.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Brzotín a Pača v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Krásnohorské Podhradie nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v senzorickom ukazovateli pach.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Brzotín – Reštaurácia u Bieleho koňa  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo a v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

V uvedenom kalendárnom týždni boli odobraté 2 kontrolné vzorky pitnej vody  z verejného vodovodu v k.ú. obce Kečovo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z objektu Potravín Friss je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z objektu firmy Metex Geminy nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky.

 

V Rožňave   26.02.2021                                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                                vedúca odd. HŽPaZ