Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 6. kalendárnom týždni

V 6. kalendárnom týždni boli dňa 07.02.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí  Kružná – Materská škola a Brzotín – Reštaurácia u Bieleho koňa a 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Pača a Krásnohorské Podhradie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce  Kružná – Materská škola nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v  ukazovateľoch voľný chlór a pach.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Brzotín – Reštaurácia u Bieleho koňa  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Pača a Krásnohorské Podhradie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

 

 

V Rožňave   16.02.2022                                                                                                                                          Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                        vedúca odd. HŽPaZ