Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 6. kalendárnom týždni

V 6. kalendárnom týždni boli dňa 06.02.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lúčka, Bôrka a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce  Lipovník – Soroška – Koliba.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a individuálneho vodovodu v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Dňa 08.02.2023 bola v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Silická Brezová a 4 vzorky pitných vôd boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce  Čoltovo – Colas Slovakia a.s., Priemyslelná 6, Košice , Kameňolom KAM-BET, spol. s r.o., Čerpacia stanica OMV Slovensko s.r.o., Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Silická Brezová je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Čoltovo – Colas Slovakia a.s., Priemyslelná 6, Košice a OMV Slovensko, s.r.o. v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čoltovo – Kameňolom KAM-BET, spol. s r.o. nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch  Koliformné baktérie a Abiosestón a v chemickom ukazovateli zákal.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čoltovo – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli mangán.

 

V Rožňave   16.02.2023                                                                                                                 Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                        vedúca odd. HŽPaZ