Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 6. kalendárnom týždni

V 6. kalendárnom týždni boli dňa 08.02.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Vlachovo Rejdová.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Vlachovo a Rejdová sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Dňa 10.02.2021 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k.ú. obcí Gemerská Hôrka, Plešivec, Ardovo a Kečovo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gemerská Hôrka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Plešivec  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Ardovo  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch  zákal a absorbancia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Kečovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch  Enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36o C.

 

V Rožňave   18.02.2021                                                                                                                                                                  Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                                vedúca odd. HŽPaZ