Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 7. a 8. kalendárnom týždni

V 7. kalendárnom týždni boli dňa 14.02.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Nižná Slaná – závod a Gemerská Poloma.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Nižná Slaná – závod a Gemerská Poloma  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ), až na ukazovatele vápnik, horčík, vápnik a horčík, u ktorých bola zistená nižšia koncentrácia ako ich odporúčané hodnoty.

V 8. kalendárnom týždni boli dňa 21.02.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Dlhá Ves, Ardovo, Plešivec, Gemerská Hôrka a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Meliata – Rozličný tovar obchod.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Dlhá Ves a Ardovo nie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli  voľný chlór.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Plešivec a Gemerská Hôrka v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Meliata – Rozličný tovar obchod nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch voľný chlór, dusičnany, absorbancia a v senzorickom ukazovateli pach.

Dňa 23.02.2022 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Krásnohorská Dlhá Lúka, Silica, Brzotín a v k.ú. mesta Rožňava a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Slavec – Potraviny COOP Jednota.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Krásnohorská Dlhá Lúka, Silica a v k.ú. mesta Rožňava v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Brzotín nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór a senzorickom ukazovateli pach.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Slavec – Potraviny COOP Jednota je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

 

V Rožňave   01.03.2022                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                           vedúca odd. HŽPaZ