Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 7. kalendárnom týždni

V 7. kalendárnom týždni bolo dňa 13.02.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k.ú. obcí Vlachovo, Rejdová, Gemerská Poloma a v k. ú. mesta Rožňava a mesta  Dobšiná.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z..

 

V Rožňave   21.02.2023                                                                                                                                           Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ