Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 8. a 9. kalendárnom týždni

V 8. kalendárnom týždni boli dňa 24.02.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Silica, Krásnohorská Dlhá Lúka  a v k.ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Silica, Krásnohorská Dlhá Lúka  a v k.ú. mesta Rožňava v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

V 9. kalendárnom týždni boli dňa 01.03.2021 v  rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k.ú. obcí Čierna Lehota, Slavošovce, Štítnik a Honce.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Čierna Lehota, Štítnik a Honce v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

 

V Rožňave   10.03.2021                                                                                                                                                                 Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                                vedúca odd. HŽPaZ