Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 8. a 9. kalendárnom týždni

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 8. a 9. kalendárnom týždni

V 8. kalendárnom týždni boli dňa 19.02.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí BrzotínSilica a 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k. ú. obcí Kružná – Pohostinstvo LAMO, Kružná – Materská škola s VJM  a Brzotín – Reštaurácia u Bieleho koňa.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných  vodovodov v k.ú. obce Brzotín a Silica z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Kružná – Pohostinstvo LAMO a Brzotín – Reštaurácia u Bieleho koňa  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Kružná – Materská škola s VJM nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli dusičnany.

Dňa 24.02.2020 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Dlhá Ves, Ardovo, Plešivec a Gemerská Hôrka.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Dlhá Ves, Plešivec a Gemerská Hôrka v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného  vodovodu v k.ú. obce Ardovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór .

 

 

V Rožňave 10.03.2020                                                                                                                                               Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                            vedúca odd. HŽPaZ