Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 8. kalendárnom týždni

V 8. kalendárnom týždni boli dňa 22.02.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Bretka Bohúňovo a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov  v k.ú. obcí Bretka – Sineco Agro s.r.o. Gemer a Čoltovo – Čerpacia stanica pohonných hmôt OMV Slovensko, s.r.o..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Bretka je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Bohúňovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Bretka – Sineco Agro s.r.o. Gemer nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36o C.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čoltovo – Čerpacia stanica pohonných hmôt OMV Slovensko, s.r.o. nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36o C.

V uvedenom kalendárnom týždni boli odobraté 4 kontrolné vzorky pitnej vody  z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Ardovo a Gemerská Hôrka.

Analyzované vzorky pitnej vody sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z.

 

V Rožňave   02.03.2021                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                               vedúca odd. HŽPaZ