Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 8. kalendárnom týždni

V 8. kalendárnom týždni boli dňa 20.02.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Ardovo, Plešivec, Gemerská Hôrka a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce  Meliata – Rozličný tovar.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Meliata – Rozličný tovar nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli dusičnany a v senzorickom ukazovateli pach..

Dňa 22.02.2023 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Silica, Brzotín a 3 vzorky pitných vôd boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Slavec – Potraviny COOP Jednota a Kružná – Materská škola a Potraviny LAMO.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a individuálneho vodovodu v k.ú. obce Kružná – Potraviny LAMO v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Kružná – Materská škola  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli dusičnany.

 

V Rožňave   02.03.2023                                                                                                             Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                  vedúca odd. OHŽPaZ                                                                                                                                                          v.z. Mgr. Štefan Roda