Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 8. kalendárnom týždni

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 8. kalendárnom týždni

 

V 8. kalendárnom týždni boli dňa 17.02.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Pača  a Krásnohorské Podhradie a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Drnava – Batlex s.r.o..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Pača nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

( ďalej len„ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ) v chemických ukazovateľoch železo a reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Krásnohorské Podhradie   je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Drnava – Batlex s.r.o. nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 C a v chemickom ukazovateli dusičnany.

Dňa 19.02.2020 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Betliar – Zariadenie pre Seniorov Zálesák a ubytovacie zariadenie Chata Kopáň.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Betliar –  Zariadenie pre Seniorov Zálesák  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór .

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Betliar –  ubytovacie zariadenie Chata Kopáň  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

V Rožňave 26.02.2020                                                                                                                                                    Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ