Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 9. kalendárnom týždni

V 9. kalendárnom týždni boli dňa 28.02.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Bretka, Bohúňovo  a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá  z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čoltovo – Čerpacia stanica OMV.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov aj individuálneho vodovodu v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z..

 

 

 

  

V Rožňave   09.03.2022                                                                                                                                        Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ

                                                                                                                                                                                    v.z. Mgr. Štefan Roda