Informácie o kvalite pitnej vody, vody z prameňa hromadného zásobovania a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 44. kalendárnom týždni

V 44. kalendárnom týždni bola dňa 30.10.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka  pitnej vody z verejného vodovodu  v k.ú. obce Gočaltovo,  3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Ochtiná – Hotel Hrádok SMZ, a.s. Jelšava, Teplá Voda a Drnava,  v rámci štátneho zdravotného dozoru bola odobratá 1 vzorka vody z prameňa hromadného zásobovania v k.ú. obce Rožňavské Bystré a 1 vzorka vody bola odobratá z bazéna v zariadení Hotela Hrádok SMZ, a.s. Jelšava, Teplá Voda.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce Gočaltovo  je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Ochtiná – Hotel Hrádok SMZ, a.s. Jelšava, Teplá Voda je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Drnava – Materská škola nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Črevné enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22o C.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Drnava – Základná škola je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa hromadného zásobovania  v k. ú. obce Rožňavské Bystré  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Črevné enterokoky.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Hotela Hrádok spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

 

 

 

V Rožňave 10.11.2023                                                                                             Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                   vedúca odd.OHŽPaZ