Informácie o kvalite vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 30. kalendárnom týždni

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli  dňa 22.07.2020 odobraté 4 vzorky vôd z troch detských bazénov a plaveckého bazéna kúpaliska v Rožňave a 1 vzorka vody z bazéna pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej.

Kvalita vody vo všetkých detských bazénochplaveckom bazéne kúpaliska v Rožňave  spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z.z. “ ).

Kvalita vody v bazéne  pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z.z. v chemických ukazovateľoch reakcia vody, viazaný chlór a voľný chlór.

 

V Rožňave 28.07.2020                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                 vedúca odd. HŽPaZ