Informácie o kvalite vody v bazénoch umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 34. kalendárnom týždni

Informácie o kvalite vody v bazénoch umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 34. kalendárnom týždni

 

V 34. kalendárnom týždni boli dňa 19.08.2020 v rámci štátneho zdravotného dozoru odobraté 4 vzorky vôd z bazénov – 1 vzorka vody  z bazéna pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej,  2 vzorky vôd z bazénov kúpaliska v Bretke a 1 vzorka vody z plaveckého bazéna kúpaliska v Rožňave.

Kvalita vody v bazéne pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z. z. “ ) v ukazovateli voľný chlór a reakcia vody.

Kvalita vody v kontrolovaných bazénoch kúpaliska v Bretke: kvalita vody v neplaveckom bazéne  nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z. z. v ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom, kvalita vody v  detskom bazéne nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z. z. v ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1oC.

Kvalita vody v plaveckom bazéne na kúpalisku v Rožňave spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 27.08.2020                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                            Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ