Informácie o kvalite vody v prevádzkach umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 32. kalendárnom týždni

V 32. kalendárnom týždni bola dňa 05.08.2020 v rámci štátneho zdravotného dozoru odobratá 1 vzorka vody z individuálneho vodovodu v k. ú. mesta RožňavaKúpalisko – zariadenie na osobnú hygienu – ženy. Vzorka vody, analyzovaná v rozsahu ukazovateľov minimálnej analýzy pitnej vody, nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. v ukazovateľoch voľný chlór, reakcia vody a pach.

V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo dňa 05.08.2020 odobratých 5 vzoriek vôd z bazénov – 1 vzorka vody z plaveckého bazéna kúpaliska v Rožňave, 1 vzorka vody  z bazéna pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej a 3 vzorky vôd z bazénov kúpaliska v Bretke.

Kvalita vody v kontrolovaných bazénoch kúpalísk v Rožňave a v Bretke spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z. z. “ ).

Kvalita vody v bazéne pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z. z. v ukazovateli reakcia vody.

 

  

V Rožňave 19.08.2020                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                        vedúca odd. HŽPaZ