Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

so sídlom v Rožňave

Adresa:

Špitálska 3, 048 01 Rožňava

Telefón:

058/732 32 57 - 58

Stránkové dni:
Pondelok, utorok,streda, štvtok , piatok:

8.00 - 14.00

Podateľňa:

Pondelok, streda, štvtok, piatok:

8:00-12:00

Utorok

8:00-15:00

Kontakty

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Zástupca riaditeľa:  Ing. Andrea Albertová
Vedúca osobného úradu: Ing. Albertová Andrea

Predvoľba: 058 Klapka E-mail
Regionálny hygienik a generálny tajomník RÚVZRV 0918 222 887  rv.hrickova@uvzsr.sk
Ústredňa 058 / 732 32 57  
Sekretariát 111 rv.sekretariat@uvzsr.sk
Centrálny mail RÚVZ   ruvzrv@uvzsr.sk
Zástupca riaditeľa 104 rv.albertova@uvzsr.sk
Podateľňa 111 rv.podatelna@uvzsr.sk
Vedúca OS a THČ
104 rv.albertova@uvzsr.sk
Mzdová účtáreň 105 rv.albertova@uvzsr.sk
Finančná účtáreň 103 rv.dobrovolska@uvzsr.sk
Vedúca odd. epidemiológie
114 rv.petiova@uvzsr.sk
Odd. EPID 113 rv.gallova@uvzsr.sk
rv.palider@uvzsr.sk
rv.kerekesova@uvzsr.sk
Vedúca odd.  hygieny detí a mládeže 107 rv.varadyova@uvzsr.sk
Odd. HDaM 118 ivana.sklenarova.rv@uvzsr.sk
Vedúca odd.  hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
109 rv.icsoova@uvzsr.sk
Odd. HVPBPaKV 108 rv.vrancikova@uvzsr.sk
rv.duszova@uvzsr.sk
rv.piribekova.dobosova@uvzsr.sk
Vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu 123, 122 rv.lengova@uvzsr.sk
Oddelenie PZVKZ a PCOPZ 122 rv.labuzikova@uvzsr.sk
Vedúca odd. HŽP a zdravia 117 rv.hrickova@uvzsr.sk
Oddelenie HŽP a zdravia

 

 

 

 

 

0905 507 642 (služobný mobil oddelenia )

116

rv.toporova@uvzsr.sk
rv.jungova@uvzsr.sk
rv.jakobej@uvzsr.sk
ingrid.strakova.rv@uvzsr.sk

Vedúci odd. Preventívneho pracovného lekárstva 115 rv.stefanroda@uvzsr.sk
Oddelenie PPL 112,110 rv.molnarova@uvzsr.sk
rv.sadovska@uvzsr.sk
rv.angyalova@uvzsr.sk

Vysvetlivky k skratkám

HŽPaZ - oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia,
HVBPaKV - oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti  potravín a kozmetických výrobkov,
HDMaVZ - oddelenie hygieny detí a mládeže a výchovy k zdraviu,
PPL - oddelenie preventívneho pracovného lekárstva,
Oddelenie PZVKZ  - Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Oddelenie PCOPZ - Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia/
EPID - oddelenie epidemiológie,
HDaM - oddelenie hygieny detí a mládeže


HORE
Facebook RUVZRV