Kontrola kvality vody individuálnych vodných zdrojov – studní nachádzajúcich sa v blízkosti rieky Slaná

V súvislosti s pretrvávajúcim znečistením vodného toku Slaná Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave zabezpečil kontrolu kvality vody individuálnych vodných zdrojov – studní nachádzajúcich sa v blízkosti rieky Slaná, vo vzdialenosti do 100 m od toku, ktoré využívajú obyvatelia na zásobovanie ich nehnuteľností  vodou. O súčinnosť pri vytypovaní studní boli požiadaní starostovia obcí, katastrálnym územím ktorých znečistená rieka Slaná preteká. Vzhľadom na to, že tunajší RÚVZ nedisponuje laboratóriami, analýzu odobratých vzoriek vykonali laboratóriá Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Vzorky boli analyzované v ukazovateľoch – železo, mangán, arzén a nikel. Nakoľko počet vzoriek bol limitovaný, nebolo možné odber vykonať zo všetkých domácností, zoznam ktorých jednotlivé obce tunajšiemu RÚVZ zaslali.

Odbery vzoriek boli realizované zamestnancami tunajšieho RÚVZ v dňoch 21.4.2022, 26.4.2022 a 2.5.2022 z nehnuteľností obyvateľov obcí Brzotín, Slavec, Bohúňovo, Bretka, Plešivec a Čoltovo. Celkovo bolo odobratých a analyzovaných 20 vzoriek vôd.

Výsledky laboratórnych skúšok 13 vzoriek odobratých u vlastníkov studní v obciach Brzotín, Slavec, Bretka a Bohúňovo nepreukázali negatívne ovplyvnenie kvality vody týchto zdrojov v dôsledku súčasného stavu rieky Slaná. V sledovaných ukazovateľoch odobraté vzorky spĺňajú limitné hodnoty ustanovené legislatívou upravujúcou požiadavky na kvalitu pitnej vody z hľadiska ochrany zdravia.

V obciach Plešivec a Čoltovo bolo odobratých a analyzovaných spolu 7 vzoriek. V 1 vzorke vody odobratej z rodinného domu obyvateľa obce Plešivec bolo zistené 43,8-násobné prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa mangán, v 1 vzorke vody odobratej z výtokového kohútika vo dvorovej časti rodinného domu obyvateľa obce Čoltovo bolo zistené 54,7-násobné prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa mangán a zároveň i prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa železo o 50 %, v 1 vzorke vody odobratej z objektu rodinného domu obyvateľa obce Čoltovo bolo zistené prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa nikel o 25 %. Ostatné 4 vzorky vody odobraté v obciach Plešivec a Čoltovo v sledovaných ukazovateľoch spĺňajú limitné hodnoty ustanovené legislatívou upravujúcou požiadavky na kvalitu pitnej vody z hľadiska ochrany verejného zdravia.

Nakoľko majitelia studní, u ktorých bola preukázaná nevyhovujúca kvalita vody, nedisponujú výsledkami kontroly kvality vody týchto zdrojov v sledovaných ukazovateľoch a kontrolu kvality vody domových studní orgány verejného zdravotníctva nemonitorujú, nie je možné na základe výsledkov jednej analyzovanej vzorky zhodnotiť trend vývoja kvality vody týchto vodných zdrojov a identifikovať možný zdroj resp. zdroje ich znečistenia. Na základe výsledkov monitorovania kvality vody hygienicky významných individuálnych vodovodov    ( využívané v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme ) v obci Čoltovo, ktorá nemá sprevádzkovaný verejný vodovod, však konštatujeme dlhodobo nevyhovujúcu kvalitu vody niektorých vodných zdrojov v ukazovateli mangán vplyvom geologického podložia. Kvalita vody v studniach závisí od viacerých faktorov. Možnými zdrojmi znečistenia sú i cestné komunikácie, žumpy ale aj materiály použite pri budovaní studní. Kvalita vody zároveň odráža i kvalitu domových rozvodov a vodovodných batérií ( zvýšené koncentrácie železa i niklu ). Pre zhodnotenie, či sa jedná o jednorazové resp. sporadické prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody ( najmä v prípade ukazovateľov železo a nikel ) alebo o dlhodobejší stav, je potrebné vykonať opakované analýzy vzoriek.

V záujme zabezpečenia ochrany zdravia odporúčame každému vlastníkovi domovej studne kvalitu vody vlastného zdroja sledovať, a to 1 až 2 krát ročne, v rôznom ročnom období. Kvalitu vody možno spoľahlivo overiť len laboratórnym vyšetrením odobratej vzorky vody, a to minimálne v rozsahu minimálnej analýzy pitnej vody podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Rozsah analýzy odporúčame rozšíriť o ukazovatele, prekročenie limitných hodnôt ktorých možno v súvislosti s možnými zdrojmi znečistenia zdrojov očakávať resp. predpokladať. Dôvodom pre vykonanie kontroly je i akákoľvek pochybnosť o kvalite vody  a zmena jej senzorických vlastností – chuti, farby, pachu. Tieto ukazovatele, ktoré nie sú      zo zdravotného hľadiska významné, môžu signalizovať prítomnosť závažnejšieho znečistenia.

Prípadné problémy s kvalitou vody v studni je možné riešiť rôznymi postupmi úprav. Úpravy nie sú potrebné, ak ide o jednorazové prekročenie niektorého z ukazovateľov kvality vody, ktoré majú indikačný charakter, príp. reprezentujú senzorické vlastnosti vody.

Upozorňujeme, že požívaním a používaním vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná, sa jej užívatelia vystavujú zdravotným rizikám.

V súvislosti so znečistením toku Slaná bol dňa 21.3.2022 vykonaný odber vzorky pitnej vody z Čerpacej stanice Slavec. Výsledky laboratórnych skúšok sledovaných biologických, mikrobiologických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov kvality pitnej v odobratej vzorke nepreukázali negatívne ovplyvnenie kvality pitnej vody dodávanej do rozvodnej siete Rožňavského skupinového vodovodu v dôsledku v tom čase aktuálneho stavu rieky Slaná. Tunajší RÚVZ disponuje už i výsledkami kontroly rádiologických ukazovateľov v odobratej vzorke pitnej vody – analyzované rádiologické ukazovatele sú v súlade s limitmi ustanovenými legislatívou upravujúcou požiadavky na kvalitu pitnej vody z hľadiska ochrany verejného zdravia.