Konzultácie

Na základe uznesenia vlády SR č. 51/2019 - úloha B.9 - zefektívnenie výkonu konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva podnikateľským subjektom a verejnosti uvádzame kontaktné údaje, pre konzultácie na RÚVZ Rožňava

Poradenstvo a konzultácie poskytujeme každý pracovný deň, v čase od 8:00 do 14:00 na jednotlivých oddeleniach úradu

Podateľňa a sekretariát
Kontaktné osoby: Ing. Anežka Debnárová, Iveta Básthyová, ruvzrv@uvzsr.sk 058 7323257

Odd. Epidemiológie a Hygieny detí a mládeže
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Varga, rv.varga@uvzsr.sk, 058 7323257

Odd. Preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Roda, rv.stefanroda@uvzsr.sk, 058 7323257

Odd. Hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Kontaktná osoba: MVDr. Bc. Ľubomír Balážik, rv.balazik@uvzsr.sk, 058 7323257

Odd. Hygieny životného prostredia a zdravia
Kontaktná osoba: Ing. Jana Hricková, rv.hrickova@uvzsr.sk, 058 7323257, 0905 507 642 (služobný mobil oddelenia )

Odd. Podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Lengová, rv.lengova@uvzsr.sk, 058 7323257

Úsek Regionálnej hygieničky
Kontaktná osoba: MUDr. Ľubomíra Chromčíková, rv.chromcikova@uvzsr.sk, 058 7323257

Hospodársko technický úsek a osobný úrad
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Albertová, rv.albertova@uvzsr.sk, 058 7323257

HORE