Monitoring kvality vody v studniach v okolí rieky Slaná

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave dňa 26. 7. 2022 opakovane odobral vzorky vôd z 20 studní v okolí znečistenej rieky Slaná. Odberné miesta boli totožné s miestami odberu prvej série vzoriek z konca apríla až začiatku mája. Tieto odberné miesta boli odkonzultované s hyfrogeológmi už počas prvej série odoberania vzoriek. Vzorky boli analyzované v ukazovateľoch: železo, mangán, arzén, nikel, sírany, teplota, reakcia vody.
Prekročenie najvyšších medzných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov arzén a nikel a medzných hodnôt ukazovateľov sírany a reakcia vody nebolo zistené ani v jednej vzorke odobratej dňa 26. 7. 2022. V dvoch vzorkách na lokalite Brzotín boli namerané o 1 až 2 stotiny nižšie hodnoty reakcie vody, ako je dolná hranica rozsahu limitných hodnôt pre tento ukazovateľ, čo možno z odborného hľadiska možno považovať za nevýznamné.
Požiadavkám na kvalitu pitnej vody v ukazovateli mangán nevyhoveli dve vzorky odobraté na lokalitách Plešivec a Čoltovo. Ide o tie isté odberné miesta, kde prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa mangán bolo zistené už v rámci kontroly kvality studní vykonanej RÚVZ Rožňava koncom apríla až začiatkom mája. Predpokladáme, že ide o vplyv geologického podložia – v daných lokalitách totiž v súvislosti s podložím evidujeme zvýšené hodnoty mangánu dlhodobo.
V piatich vzorkách odobratých z lokalít Brzotín, Bohúňovo a Čoltovo bolo zistené prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa železo. Koncentrácia železa v týchto piatich vzorkách sa pohybuje v rozmedzí 0,24 – 0,45 mg/l. Takéto prekročenie limitnej hodnoty železa možno z odborného hľadiska považovať za zdravotne nevýznamné. V prípade, že ide o železo z geologického podložia a nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody, je prípustné prekročenie koncentrácie železa do 0,50 mg/l. V predchádzajúcom cykle vzorkovania sme zaznamenali prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa železo v jednej vzorke odobratej v lokalite Čoltovo.
Interval vzorkovania je navrhnutý jedenkrát za dva týždne. Tento interval sa môže prehodnotiť na základe výsledkov vzorkovania.

 

Plánované rozšírenie monitoringu
Monitoring kvality vody v studniach by sa mal v najbližšom čase rozšíriť. Zástupcovia RÚVZ Rožňava sa zúčastnili zasadnutia medzirezortného krízového štábu k riešeniu znečistenia rieky Slaná. Na základe požiadavky RÚVZ Rožňava mu boli prisľúbené finančné prostriedky na dlhodobé monitorovanie kvality individuálnych vodných zdrojov v okolí rieky Slaná.
Cieľom RÚVZ Rožňava je odoberať v pravidelných intervaloch vzorky vôd zo všetkých studní, ktoré spĺňajú objektívne kritériá (hĺbka, vzdialenosť od rieky, podložie, prevýšenie). Spolu by malo ísť o približne 50 studní v okrese.
Na základe analýzy výsledkov rozborov vôd v čase budeme vedieť zodpovedne určiť, či a za akých podmienok môže dôjsť k prestupu kontaminantov zo znečistenej rieky do individuálnych vodných zdrojov. Až na základe objektívnych laboratórnych vyšetrení môžeme posúdiť prestup kontaminantov, ako aj riziko ohrozenia zdravia obyvateľstva. V prípade, ak laboratórnymi analýzami zaznamenáme prekročenie limitných hodnôt, ktoré by mohlo priamo ohroziť zdravie verejnosti, budeme okamžite konať.
RÚVZ požiadal starostov dotknutých obcí o identifikovanie nových individuálnych vodných zdrojov. Zároveň ich informoval o možných rizikách a ponúkol možnosť pre samosprávy ako aj obyvateľov týchto obcí konzultovať s odborníkmi, kedykoľvek to budú potrebovať.
RÚVZ Rožňava už od prvých informácií o znečistení vodného toku rieky Slaná podrobne monitoruje situáciu a proaktívne koná. Hoci za kvalitu vody v súkromných studniach zodpovedá majiteľ, odborní pracovníci vykonali nad rámec svojich povinností kontrolu kvality vody v súkromných studniach v blízkosti rieky Slaná.
Zamestnanci RÚVZ Rožňava okrem toho pravidelne riešia s obyvateľmi otázky v súvislosti s kvalitou vlastných vodných zdrojov pre individuálne zásobovanie svojich domácností či objektov určených pre ich individuálnu rekreáciu (súkromné chatky a pod.). Rovnako riešia otázky týkajúce sa kvality studní využívaných na polievanie záhrad v záhradkárskych oblastiach. Vlastníkov týchto studní zároveň usmerňujeme v problematike zabezpečenia kvality vody vlastných vodných zdrojov a možných zdravotných rizík v súvislosti s konzumáciou vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná.

Jozef Varga
poverený riadením RÚVZ Rožňava