Nevyhovujúci výrobok: toro baking silikónové košíčky na muffiny – zvýšený obsah prchavých látok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal na základe vykonaných kontrol na trhu v SR Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom toro baking – silikónové košíčky na muffiny, EAN kód 8591177059691, Art. Nr. 263323.

Výrobok bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.

Testovaná vzorka nespĺňa požiadavky v parametri obsahu prchavých látok. Limit pre prchavé látky je 0,5 %, laboratórne zistená hodnota je 0,749 %.

Úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, zároveň bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.