Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

so sídlom v Rožňave

Adresa:

Špitálska 3, 048 01 Rožňava

Telefón:

058/732 32 57 - 58

Stránkové dni:
Pondelok, utorok,streda, štvtok , piatok:

8.00 - 14.00

Podateľňa:

Pondelok, streda, štvtok, piatok:

8:00-12:00

Utorok

8:00-15:00

Účel a predmet činnosti

RÚVZ so sídlom v Rožňave je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplení niektorých zákonov orgánom verejného zdravotníctva s územnou pôsobnosťou pre územný obvod okresu Rožňava.

Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik.

Pri svojej činnosti postupuje podľa ustanovení citovaného zákona č. 355/2007 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov, vrátane predpisov vydaných podľa zákona NR SR č. 19/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a taktiež podľa niektorých ďalších platných právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky ochrany verejného zdravia.

HORE
Facebook RUVZRV