Oddelenie epidemiológie

Mgr. Zuzana Petiová

Vedúca oddelenia:

058/732 32 57 - 58

kl. 114,113

Pracovníci oddelenia:

Mgr. Simona Gallová
rv.gallova@uvzsr.sk

Martin Palider
rv.palider@uvzsr.sk

Mgr. Lucia Kerekešová
rv.kerekesova@uvzsr.sk

Špecifikácia činnosti referátu epidemiológie

  • koordinácia protiepidemickej práce na území okresu
  • prevencia a represia prenosných ochorení (salmonelózy, infekčnej žltačky, bacilárnej úplavice, hnačkové ochorenia a pod.)
  • monitorovanie výskytu všetkých infekčných ochorení na území okresu Rožňava a vypracovávanie epidemiologických prognóz
  • analyzovanie vývoja trendu chorobnosti a úmrtnosti na prenosné ochorenia
  • monitorovanie výskytu akútnych respiračných ochorení v populácii
  • metodická a konzultačná činnosť, poradenstvo v problematikeifekčných ochorení
  • anonymné testovanie na HIV/AIDS, poradenská služba
  • preventívne šetrenie v zdravotníckykych prípadne iných zariadeniach so zameraním na problematiku dezinfekcie a sterilizácie, mikrobiálnej kontaminácie
  • poskytuje konzultácie o všetkých očkovaniach v SR (pravidelné, mimoriadne, zvláštne) a o epidemilogickej situácii vo svete

Očkovanie

Poskytuje konzultácie o všetkých očkovaniach v SR (pravidelné, mimoriadne, zvláštne) o epidemiologickej situácii vo svete v súvislosti s možným očkovaním. Sleduje preočkovanosť u vybraných nákaz, trvale monitoruje možné nežiadúce účinky vakcín.

Poradňa AIDS

Prevádzkuje poradenstvo k problematike HIV a AIDS.

HORE
Facebook RUVZRV