Právne a odborné aspekty výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku zariadení pre deti a mládež

 • zákon č. 355/2007 z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyhláška MZ SR č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 • vyhláška MZ SR č. 521/2007 z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská
 • vyhláška MZ SR č. 526/2007 z. o podrobnostiach o požiadavkách na zotavovacie podujatia,
 • zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov (metodický pokyn k vyhláške MŠaV SR č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 465/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z .o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vyhláška MZ SR č. 525/2007 - o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
 • vyhláška MZ SR č. 259/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 •  vyhlášku MZ SR č. 308/2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prievádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
 • vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a na kúpaliská ,
 • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
 • vyhláška  MZ SR č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 •  vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby ktorou sa dopĺňa zákon č. 140/2008 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 309/2007
 • zákon č. 71/1967 Z.z.  o správnom konaní (správny poriadok)
 • zákon NR SR č. 152/1995  o potravinách a doplňujúci zákon č. 195/2007
 • Program ozdravenia výživy obyvateľov SR schválený uznesením vlády SR č. 894 zo dňa 13.10.1999 (ďalej len Program ozdravenia výživy)
 • vyhlášky MZ SR, resp. nariadenia vlády Slovenskej republiky platné na úseku činnosti preventívneho pracovného lekárstva
HORE
Facebook RUVZRV