Právne predpisy súvisiace s činnosťou oddelenia hygieny detí a mládeže:

  • zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacích predpisov,
  • zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
  • vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
  • zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • nariadenie vlády SR č. 302/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky,
  • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • vyhláška MŠ SR 366/2007 Z.z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania
  • vyhláška MŠ SR 330/2009 o zariadení školského stravovania
HORE
Facebook RUVZRV