Hygiena detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je lekársky vedecký odbor, ktorého hlavným cieľom je starostlivosť o ochranu a upevňovanie zdravia detskej populácie v ich životných podmienkach.

Plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v usmerňovaní vytvárania optimálnych podmienok podpore a ochrane zdravia a psychosomatického vývinu detí a mládeže.

Obsahovo je činnosť oddelenia zameraná na monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu, vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia v detskom a dorastovom veku vrátane vysokoškolákov, faktorov životného a pracovného prostredia a na analýzu príčin zmien zdravotného stavu detskej populácie v súvislosti s pôsobením zložiek životného prostredia a životného štýlu. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

Špecifikácia činností oddelenia hygieny detí a mládeže:

 • monitorovanie a vyhodnocovanie podmienok pre zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí a mládeže vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k determinantom zdravia
 • sleduje vzťahy a súvislosti medzi faktormi prostredia, životným štýlom a zdravotným stavom detí a mládeže, študuje príčiny zmien zdravotného stavu detí a mládeže a identifikuje aktuálne rizikové faktory epidemiologickými metódami práce a metódami zdravotnej výchovy
 • realizácia projektov na podporu zdravia detí a mládeže na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
 • hodnotenie zdravotných rizík v rámci primárnej prevencie vybraných chorôb
 • Posudzovanie návrhov na prevádzku predškolských zariadení všetkých typov, schvaľovanie prevádzkových poriadkov
 • Posudzovanie návrhov na prevádzku školských zariadení – základné školy, stredné školy, strediská odborného výcviku, vysoké školy všetkých typov vrátane prevádzkových poriadkov
 • Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky zariadení spoločného stravovania pre deti a mládež vo všetkých typoch zariadení pre deti mládež
 • Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky telovýchovných zariadení a športových zariadení pre deti a mládež, schvaľovanie prevádzkových poriadkov
 •  Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky zariadení sociálnej starostlivosti pre deti a mládež a zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí, práca na úseku špeciálnych problémov minoritných skupín detskej populácie - deti so zdravotným postihnutím, deti rómskeho etnika vrátane posudzovania prevádzkových poriadkov
 • Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky domovov mládeže, študentských domovov a školských internátov vrátane prevádzkových poriadkov
 •  Posudzovanie návrhov na zotavovacie podujatia pre detí a mládeže
 • sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody a vody na kúpanie v zariadeniach pre deti a mládež, kúpanie batoliat
 • posudzovanie návrhov územného a kolaudačného konania stavieb , zmenu v užívaní stavieb z hľadiska uplatňovania zdravotno-hygienických požiadaviek v zariadeniach pre deti a mládež
 • sledovanie a vyhodnocovanie hlukovej situácie, mikroklimatických podmienok a kvality vnútorného ovzdušia v zariadeniach pre deti a mládež
 • pedagogický režim, hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách
 • problematika zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zabezpečovanie prevádzky pieskovísk
 • zabezpečovanie ochrany zdravia nefajčiarov
 • vykonáva konzultačnú činnosť v rámci poradenského centra ochrany a podpory zdravia pre deti a rodiny
 • realizácia zdravotno-výchovných aktivít pre učiteľov, žiakov a študentov
 •  Prešetrovanie podnetov a sťažností  v oblasti hygieny detí a mládeže, podaných na RÚVZ Rožňava a príprava podkladov k ich riešeniu
 • Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb právnickým a fyzickým osobám, príprava odborných vyjadrení a stanovísk, expertíz, správ a podkladov v otázkach vytvárania a ochrany zdravých podmienok života a práce detí a mládeže.
 • Príprava podkladov pre posudkovú a rozhodovaciu činnosť orgánu verejného zdravotníctva RÚVZ Rožňava v oblasti hygieny detí a mládeže, vrátane rozhodovacej činnosti pri ukladaní sankčných opatrení.
 • vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach pre deti a mládež, kontroluje plnenie povinností stanovených zákonom a vykonávacími predpismi zo strany prevádzkovateľov
 • vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v školských zariadeniach spoločného stravovania, monitoruje a vyhodnocuje stravovacie zvyklosti vybraných vekových kategórií detí a mládeže
 • ukladá príslušné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v zmysle zákona  č. 355/2007 Z.z.
 • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 337/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení noviel v zariadeniach a prevádzkach pre deti a mládež.
 • spracováva, presadzuje a vyhodnocuje opatrenia a programy:
 • ochrany zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže
 • všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže
 • prevencie vybraných chorôb a porúch
 • vykonáva zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií medzi oddelením hygieny detí a mládeže a súvisiacimi odbormi
 • poskytuje informácie z činnosti oddelenia hygieny detí a mládeže na webovú stránku úradu a oddelenia podpory zdravia,
 •  Úzka spolupráca a súčinnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoji zdravia detí a mládeže s inými oddeleniami RÚVZ  Prešov, s prevádzkovateľmi, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, s vedeckými inštitúciami, SČK a s ďalšími orgánmi a organizáciami.
HORE
Facebook RUVZRV