Oddelenie Hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Mgr.Adriana Icsóová

Vedúca oddelenia:

058/732 32 57 - 58

kl. 109

Pracovníci oddelenia:

Dagmar Vrančíková
rv.vrancikova@uvzsr.sk

Mgr. Vierka Piribéková Dobošová
rv.piribekova.dobosova@uvzsr.sk

Bc. Silvia Duszová
rv.duszova@uvzsr.sk

058/732 32 57 - 58

kl. 108

Špecifikácia činnosti oddelenia

Hygiena výživy je interdisciplinárny odbor, ktorý sa podieľa na riešení ochrany zdravia populácie. Metódy práce hygieny výživy vyplývajú z charakteru jeho činnosti pri sledovaní a posudzovaní výživy a zdravotného stavu obyvateľstva.

  • vykonáva štátny zdravotný dozor v potravinárskych zariadeniach a nad výrobou, dovozom a uvádzaním kozmetických výrobkov do obehu
  • vykonáva potravinový dozor nad výrobou potravín, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu.
  • sleduje zdravotnú neškodnosť potravín a kozmetikcých výrobkov pravidelným odberom vzoriek a ich laboratórnym vyšetrením. Laboratórne vyšterovacie metódy sú zamerané na sledovnie zdravotnej neškodnosti potravín, pokrmov a kozmetických výrobkov.
  • rieši taktiež problematiku predmetov bežného používania, ktorá sa zaoberá posudzovaním predmetov, ktoré pri bežnom používaní prichádzajú do priameho alebo nepriameho kontaktu s potravinami resp. do kontaktu ľudským telom
  • na úseku fyziológie výživy presadzuje zásady správnej výživy a to v Špecializovanom centre správnej výživy a úpravy hmotnosti. Úlohou špecializovaného poradenstva je analýza stavu zdravia populácie vo vzťahu k zisteným rizikám v procese výživy a návrh opatrení na náprave vykonáva epidemiologické štúdie výživového stavu vybraných populácií v okrese Rožňava, plní úlohy vyplývajúce z Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR (uznesenie vlády SR č.894/99) a v rámci zdravotno-výchonej činnosti uskutočnňuje prednášky pre zamestnancov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť
HORE
Facebook RUVZRV