Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Ing. Jana Hricková

Vedúci oddelenia:

058/732 32 57 - 58

kl. 117

Pracovníci oddelenia:

Gabriela Toporová
rv.toporova@uvzsr.sk

Katarína Jungová
rv.jungova@uvzsr.sk

Mgr. Lukáš Jakobej
rv.jakobej@uvzsr.sk

Ingrid Straková
ingrid.strakova.rv@uvzsr.sk

0905 507 642

(služobný mobil oddelenia )

058/732 32 57 - 58

kl. 116

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života.

Náplň činnosti

 • Vykonávanie monitoringu pitnej vody u spotrebiteľa ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
 • Vykonávanie monitoringu kvality vody na kúpanie na kúpaliskách.
 • Príprava podkladov k záväzným stanoviskám a rozhodnutiam podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníí neskorších predpisov.
 • Vykonávanie kontroly dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 • Vykonávanie konzultačnej činnosti pre právnické a fyzické osoby, ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany životných podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia.
 • Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru:
  • 1. v zariadeniach, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom
  • 2. v telovýchovných zariadeniach
  • 3. v ubytovacích zariadeniach
  • 4. na prírodných a umelých kúpaliskách
  • 5. v zariadeniach sociálnych služieb
  • 6. v zariadeniach pohrebných služieb 
  • 7. vo verejných budovách miest a obcí 
HORE
Facebook RUVZRV