Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Mgr. Silvia Lengová, MPH

Vedúca oddelenia

058/732 32 57 - 58

kl. 123

Pracovníčka oddelenia:

Ing. Janette Labuzíková
rv.labuzikova@uvzsr.sk

Bc. Lenka Grešková
rv.greskova@uvzsr.sk

058/732 32 57 - 58

kl. 122

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Špecifikácia činnosti oddelenia

Cieľom činnosti oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu je prostredníctvom vzdelávacích a výchovných aktivít podporovať a motivovať obyvateľstvo k aktívnej starostlivosti o svoje zdravie, zdravie svojej rodiny a komunity. Používa metódy individuálneho, skupinového a hromadného pôsobenia. Metódy špecifickej intervencie zameriava na primárnu prevenciu rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení.

Pracovníci oddelenia sú autormi mnohých regionálnych projektov, zapájajú sa do realizácie národných projektov, spolupracujú s regionálnymi inštitúciami, ktoré spolupôsobia pri formovaní zdravotného uvedomenia obyvateľstva (obce, školy, štátne a mimovládne organizácie, komunity, nadácie, ...), pripravujú a distribuujú zdravotno-výchovné materiály podľa termínov významných dní Svetovej zdravotníckej organizácie a podľa aktuálnych potrieb regiónu.

Oddelenie realizuje výskumné a prieskumné úlohy, analýzu a prezentáciu výsledkov.

Súčasťou oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu je poradenské centrum ochrany a podpory zdravia.

HORE
Facebook RUVZRV