Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

Mgr. Štefan Roda

Vedúci oddelenia:

058/732 32 57 - 58

kl. 115

Pracovníci oddelenia:

Mgr. Molnárová Jana
rv.molnarova@uvzsr.sk

MVDr. Miriam Sádovská
rv.sadovska@uvzsr.sk

Daniela Angyalová
rv.angyalova@uvzsr.sk

058/732 32 57 - 58

kl. 112, 110

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

Odbor preventívneho pracovného lekárstva sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov a o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami.

Práca oddelenia preventívneho pracovného lekárstva

 • sledovanie vzťahov medzi pracovnými podmienkami a zdravím,
 • usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia
 • v súvislosti s výkonom práce so zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov,
 • ovplyvňovanie ochrany, podpory a rozvoja zdravia zamestnancov výkonom štátneho zdravotného dozoru,
 • vykonávanie posudkovej, konzultačnej a poradenskej činnosti,
 • usmerňovanie fyzických osôb a právnických osôb pri vytváraní podmienok na pozitívny  rozvoj zdravia zamestnancov,
 • navrhovanie opatrení na optimalizáciu pracovných podmienok.

Sledovanie vplyvu pracovných podmienok na zdravie

 • analýzy príčin vedúcich k poškodeniu zdravia špecifickými i nešpecifickými faktormi pracovného prostredia,
 • vykonávanie prieskumov a epidemiologických štúdií vplyvu pracovných podmienok na zdravie, zber a spracovanie údajov, využívanie výsledkov pri výkone odborných činností.

Konzultačná  a poradenská činnosť

 • výstavba a rekonštrukcia výrobných objektov z hľadiska ochrany zdravia ľudí,
 • inštalácia technických zariadení v pracovnom priestore, používanie pracovných prostriedkov a materiálov v pracovnom procese z hľadiska požiadaviek na ochranu zdravia zamestnancov,
 • zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o zdravie pri práci

 

Prehľad platnej legislatívy nájdete na stránke : http://www.uvzsr.sk - legislatíva, Preventívne pracovné lekárstvo.

HORE
Facebook RUVZRV