Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

Mgr. Štefan Roda

Vedúci oddelenia:

058/732 32 57 - 58

kl. 115

Pracovníci oddelenia:

Mgr. Molnárová Jana
rv.molnarova@uvzsr.sk

MVDr. Miriam Sádovská
rv.sadovska@uvzsr.sk

Daniela Angyalová
rv.angyalova@uvzsr.sk

058/732 32 57 - 58

kl. 112, 110

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

Odbor preventívneho pracovného lekárstva sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov a o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami.

Práca oddelenia preventívneho pracovného lekárstva

  • sledovanie vzťahov medzi pracovnými podmienkami a zdravím,
  • usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia
  • v súvislosti s výkonom práce so zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov,
  • ovplyvňovanie ochrany, podpory a rozvoja zdravia zamestnancov výkonom štátneho zdravotného dozoru,
  • vykonávanie posudkovej, konzultačnej a poradenskej činnosti,
  • usmerňovanie fyzických osôb a právnických osôb pri vytváraní podmienok na pozitívny  rozvoj zdravia zamestnancov,
  • navrhovanie opatrení na optimalizáciu pracovných podmienok.

Sledovanie vplyvu pracovných podmienok na zdravie

  • analýzy príčin vedúcich k poškodeniu zdravia špecifickými i nešpecifickými faktormi pracovného prostredia,
  • vykonávanie prieskumov a epidemiologických štúdií vplyvu pracovných podmienok na zdravie, zber a spracovanie údajov, využívanie výsledkov pri výkone odborných činností.

Konzultačná  a poradenská činnosť

  • výstavba a rekonštrukcia výrobných objektov z hľadiska ochrany zdravia ľudí,
  • inštalácia technických zariadení v pracovnom priestore, používanie pracovných prostriedkov a materiálov v pracovnom procese z hľadiska požiadaviek na ochranu zdravia zamestnancov,
  • zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o zdravie pri práci

 

Prehľad platnej legislatívy nájdete na stránke : http://www.uvzsr.sk - legislatíva, Preventívne pracovné lekárstvo.

HORE
Facebook RUVZRV