Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Mgr. Štefan Roda

Vedúci oddelenia:

058/732 32 57 - 58

kl. 115

Pracovníci oddelenia:

Ludmila Šmelková
rv.smelkova@uvzsr.sk

Mgr. Molnárová Jana
rv.molnarova@uvzsr.sk

058/732 32 57 - 58

kl. 112, 110

OZNÁMENIE

prevádzky priestorov

Týmto Vám  v zmysle § 52 ods. 8 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem prevádzku priestorov :

HORE
Facebook RUVZRV