Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Špecifikácia činnosti oddelenia

Cieľom oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu je rozvíjať, upevňovať podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľstva na starostlivosti o svoje zdravie. Hlavné ťažisko zdravotno-výchovnej práce spočíva vo formovaní vedomostí, postojov a návykov občanov vo vzťahu k vlastnému zdraviu i k zdraviu spoluobčanov s dôrazom na povinnosť jednotlivca starať sa o svoje zdravie.

Na to využíva špecifické zdravotno–výchovné metódy, formy a prostriedky individuálneho, skupinového a hromadného pôsobenia. Propaguje-výchovné, poradenské a intervenčné aktivity.

HORE