Október-mesiac úcty k starším: Depresia, demencia a osamelosť seniorov.

Seniori predstavujú z hľadiska duševného zdravia mimoriadne rizikovú skupinu, pretože proces starnutia postihuje aj mozog a centrálny nervový systém a dotýka sa kvality mentálnych schopností. Neignorujte badateľné zmeny v správaní alebo nálade seniorov. Tieto zmeny môžu byť príznakmi depresie, demencie, Alzheimerovej choroby alebo iných psychických ochorení, u ktorých je možné liečbou pomôcť.

DEPRESIA

Depresia, považovaná za najrozšírenejšiu psychickú poruchu, postihuje až okolo 5 % ľudí nad 65 rokov. Podľa mnohých odborníkov je ich ešte viac, pretože depresia sa môže zamieňať s demenciou. Niektorí odborníci odhadujú, že 10 % pacientov diagnostikovaných ako dementných v skutočnosti trpí depresiou, ktorá je vyliečiteľná. Aj keď je pre človeka prirodzené zažiť nejaký pocit smútok tvárou v tvár veľkých životných zmien, klinická depresia nezmizne sama o sebe a trvá niekoľko mesiacov. Je potrebné, aby ju liečil odborník. Ak máte podozrenie, že váš starý rodič, rodič alebo blízka osoba trpí depresiou venujte pozornosť týmto šiestim zdravotným ukazovateľom.

Podráždenosť: Pamätáte si, že bola vaša stará mama alebo mama šťastným človekom? Teraz je mrzutá a veľmi rýchlo ju nahnevajú maličkosti? Pozor na to. Náhle zmeny nálady môže mať na svedomí depresia.

Strata sebaúcty: Lekári a odborníci tvrdia, že jedným z najvýraznejších príznakov depresie u starších ľudí je prejav nedostatku hrdosti na svoj osobný vzhľad. Je možné, že vaša stará mama prestala nosiť make-up alebo sa váš starý otec prestal sprchovať.

Sociálne odlúčenie: Chodili ste na obed k starej mame každý víkend, ale teraz počúvate výhovorky o tom, prečo to už nie je možné? Starší ľudia s depresiou majú tendenciu brať na seba „mentalitu pustovníka,“ zavrieť sa doma pred svetom a vyhnúť sa tak sociálnemu kontaktu.

Zvýšená bolesť: Podľa lekárov je jedným z najčastejších mýtov depresie názor „je to len v mysli.“ Depresia má v skutočnosti moc zosilniť fyzickú bolesť.

Nedávna choroba alebo chirurgický zákrok: U starších ľudí, ktorí sa zotavujú zo závažnej choroby alebo chirurgického zákroku existuje oveľa väčšia pravdepodobnosť vzniku depresie ako u mladších ľudí. Podľa výskumov až 15 % ľudí, ktorí sú prepustení z nemocnice odchádzajú domov s depresívnymi symptómami.

Nedávna strata blízkej osoby: Podľa lekárov je nástup depresie po úmrtí blízkeho človeka bežný. U seniorov však oproti mladším ľuďom existuje oveľa vyššie riziko, že tejto chorobe prepadnú.  50% starších ľudí, ktorí trpia depresiou sa nakoniec uzdraví sama bez akéhokoľvek lekárskeho zásahu. V prípade, že váš starší rodinný blízky vykazuje príznaky tejto choroby nemali by ste váhať s vyhľadaním lekárskej pomoci.

Podľa lekárov častejšie starších ľudí s depresiou do ordinácie privedú ich rodinní príslušníci, ako by tam prišli oni sami. Seniori, ktorí majú podporu vo svojich blízkych, vykazujú väčšiu šancu dostať sa z depresie, ako tí ktorí sú vystavení tomuto problému sami.

Vhodné prístupy k seniorom s depresiou:

∗ usmerňovať ich a podporovať v rozhodnutí liečiť sa,
∗ nezľahčovať ich stav a nehovoriť im, že „to nič nie je“,
∗ nenútiť ich do činnosti a nenaliehať na nich, aby sa niečím zamestnali,
∗ neobviňovať ich z lenivosti,
∗ hľadať pre nich prirodzený cieľ, na ktorý by sa mohli tešiť.

Existuje prevencia depresie? – Odporúčania pre seniorov

Vyhýbať sa negatívnemu mysleniu tréningom myšlienkových procesov. Dostatočný, pravidelný
a upokojujúci spánok, je súčasťou prevencie depresie. Fyzická aktivita, pobyt na čerstvom vzduchu umocňuje zdravý spánok. Zmeniť stravovacie návyky seniorov. Zabezpečiť pre organizmus potraviny s vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín, kyseliny listovej a vitamínu B12, ktoré sa podieľajú na produkcii serotonínu a sú významným výživovým prvkom pre mozog. Aktívne pristupovať k vlastnému zdraviu a zodpovedať za zdravie. Pravidelne navštevovať lekára s cieľom prevencie ochorení, nielen za prítomnosti choroby alebo problému.

DEMENCIA

Odhaduje sa, že demenciou je v Európe postihnutých 6 % až 8 % ľudí vo veku nad 65 rokov. Vek je u tohto typu ochorenia najdôležitejším rizikovým faktorom. Vo vekovej skupine nad 85 rokov trpí týmto postihnutím približne jeden z piatich ľudí. Medzi najznámejšie typy stareckej demencie patrí Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia a demencia s Lewyho telieskami.

Po skončení stredného veku medzi 60. a 65. rokom, prechádza ľudský mozog prirodzeným procesom degenerácie: zmenšuje sa jeho objem, mozog stráca niektoré neuróny a pri prenose nervových signálov prestáva byť taký účinný, ako to bolo predtým.

Je mylné predpokladať, že u starších ľudí sa v určitom okamihu vyskytne jedna či druhá forma demencie. V skutočnosti existujú ľudia, ktorí si i vo veľmi pokročilom veku zachovajú kognitívne schopnosti až do svojej smrti.

Pod pojmom demencia rozumieme duševnú chorobu, kedy dochádza k úbytku intelektu, poruchy krátkodobej pamäti a úsudku. Starecká demencia sa začne prejavovať nenápadne, príznaky nad ktorými možno mávnete rukou a poviete si, že už patrí k starnutiu. Pokiaľ sa včas nenasadí vhodná liečba, choroba pokročí do ďalšieho stupňa stareckej demencie a ovplyvní sebestačnosť seniora. Prechod medzi štádiami nie je jednoznačný a jednotlivé príznaky sa môžu prelínať.

Na začiatku je mierna kognitívna porucha: V tomto stupni si okolie  a senior sám všimne, že mu to horšie myslí. Dokáže sa ešte sám o seba postarať, dôjsť  k lekárovi alebo nakúpiť a venuje sa stále svojím koníčkom. V tomto štádiu môže zostať aj niekoľko rokov, ale riziko rozvoja ďalšieho štádia demencie je vyššie, než u zdravých ľudí. Zhoršujúca sa pamäť sa prejavuje obtiažnym hľadaním slov.

Nie je zabúdanie ako zabúdanie: Keď ste prepracovaní a nesústredíte sa, zabudnete na nejakú úlohu alebo meno. To ale ešte neznamená, že máte demenciu. Neskôr si určite spomeniete, na rozdiel od človeka s demenciou. Človek s demenciou má problém vybaviť si mená blízkych, nakupuje nezmyselné veci, nepamätá si recepty, odkladá veci na nezmyselné miesta, stráca sa na známych miestach. Výpadky pamäti sa prejavia napríklad aj tak, že pri pohľade na hodiny ani nevie, koľko je hodín.

Pokročilé štádium demencie: Starostlivosť o seniorov s demenciou nie je vôbec jednoduchá. V neskorších štádiách už senior s demenciou nemôže zostať sám bez dozoru. Zabudne zastaviť tečúcu vodu alebo vypnúť spotrebič  a to je pre neho nebezpečné. Ťažká je aj komunikácia a spolunažívanie, pretože prebehne aj zmena osobnosti. Je podozrievavý, vymýšľa si a zle sa s ním komunikuje. Trpí na depresiu a ďalšie psychické problémy, ohrozená je aj jeho svojprávnosť. Neskôr už nespoznáva svojich blízkych a nerozumie tomu, čo sa okolo neho deje. Pokročilá fáza je tiež charakterizovaná takmer úplnou stratou kognitívnych schopností.

V súčasnej dobe bohužiaľ neexistuje liečba, ktorá by viedla k úplnému uzdraveniu. K dispozícii sú iba rôzne druhy terapie, napríklad fyzioterapia alebo kognitívna stimulácia, ktoré pomáhajú príznaky zmierňovať. Na rýchlu diagnostiku ochorenia a na zastavenie alebo spomalenie jeho priebehu je zásadné včasné rozpoznanie prvotných príznakov a neodkladné kontaktovanie odborníka.

Veľmi prospešným v prevencii a užitočným v starostlivosti  je psychobiografický model v prístupe k seniorom. V podstate sa jedná o vytvorenie rodokmeňa a zbieranie udalosti zo života seniora, ktoré si môže aj sám ešte pred vznikom demencie zapisovať, dokumentovať aj fotografiami a obrázkami. Následne je tento materiál využitý pri spoznávaní osobnosti seniora a pri plánovaní efektívnej starostlivosti. Na knižnom trhu existujú aj knihy s predlohami, kde si senior môže sám alebo s pomocou zaznamenávať svoj rodokmeň, rôzne životné situácie a prežité príbehy. Ak neviete, akým darčekom potešiť svojich blízkych na najbližšie sviatky, porozmýšľajte aj nad touto možnosťou.

OSAMELOSŤ

Vstupom do dôchodku stráca človek v podstate nedobrovoľne pracovné kontakty, a tak sa môže cítiť osamelý. Snahou človeka je, aby mohol zdieľať svoje zážitky, radosti, trápenia s niekým druhým bez ohľadu na vek. Senior potrebuje druhého človeka nielen z dôvodu závislosti na pomoci iných, ale kvôli potrebe ľudského vzťahu, ktorý sprostredkúva kontakt s okolím, pociťovanie uspokojenia a vlastnej sociálnej ceny. Inou príčinou osamelosti u seniorov je zúženie sociálnych kontaktov, a to v dôsledku zníženej pohyblivosti, zmeny osobnosti v zmysle egocentrizmu, egoizmu a podozrievavosti.

Seniori sa obávajú, že jeseň života strávia bez prítomnosti rodiny a priateľov. Niektorým bránia v spoločenskom živote zdravotné problémy, ďalší sa pred ním z rôznych dôvodov sami uzavrú. Život v osamelosti môže u seniorov zvýšiť šancu predčasnej smrti až o 14 %.

Samotou sú väčšmi ohrození seniori žijúci v mestách, často sa so susedmi vôbec nepoznajú alebo len veľmi málo. Život na dedinách je spravidla viac komunitný. Častou príčinou osamelosti je, ak sa o seniora prestane zaujímať rodina a svoj záujem zúži len na sporadické návštevy alebo telefonáty. Ohrození sú aj tí, ktorí žiadnu rodinu nemajú.

Mnohí seniori sa stávajú osamelými po tom, čo sa začnú dobrovoľne strániť ostatných ľudí. Nechcú byť iným na príťaž, hanbia sa za svoj zhoršený zdravotný stav a nechcú sa ukazovať pred inými ľuďmi. Strata zraku a sluchu v dôsledku staroby predstavuje osobitné riziko zvyšujúce pocit izolovanosti. Smrť rovesníkov môže prispieť k presvedčeniu, že seniora už na svete nič pozitívne nečaká. Nájsť si nových priateľov je v starobe omnoho ťažšie a to najmä pre tých, ktorí boli hanbliví a introvertní aj počas produktívneho života.

Na izolácii a osamelosti sa podpisujú aj psychické choroby a zhoršenie a spomalenie komunikácie. Poruchy pamäte zapríčiňujú problémy s vybavením potrebných slovných výrazov. Seniori majú tendenciu opakovať, čo už povedali. Niektorí majú zas problém s nedoslýchavosťou, ďalším je ťažko rozumieť. To všetko môže spôsobiť izoláciu v medziľudskej komunikácii.

Osamelosť seniorov sa prejavuje smútkom, podráždenosťou, nervozitou, apatiou, vedie k depresii a vo veľkej miere znižuje duševnú pohodu. Senior ťažšie zvláda stres a jeho fyzické zdravotné problémy sa následkom negatívneho zmýšľania zhoršujú. Môže začať odmietať naordinovanú liečbu.

Pocit osamelosti a izolácie od ostatných tiež zvyšuje krvný tlak a podieľa sa na zhoršení imunitného systému. Môže narušiť dobrý spánok a znižuje chuť do jedla. Nedostatok sociálneho kontaktu má za následok zhoršenie vyjadrovacích schopností a sociálnych zručností. Potrebu kontaktu u osamelých seniorov, dôverčivosť a zhoršenú ostražitosť môžu navyše využiť rôzni podvodníci a špekulanti, ktorí ich okradnú, zadlžia alebo pripravia o celý majetok.

Ako sa vyhnúť osamelosti

K duševnému zdraviu seniorov prispieva pohybová terapia, relaxácie, ďalej muzikoterapia, terapia hrou (karty, šachy, dáma, spoločenské hry), oslavy jubilantov, tanec, kultúrny program a rôzne edukačné programy, akými sú tematické prednášky, výlety a výstavy. Dobrým spôsobom na vykročenie zo života samoty je aj  venovanie sa dobrovoľníctvu, stretávanie sa so starými priateľmi a vytváranie nových zmysluplných vzťahov.

Ak máte nejaký koníček, tak už máte v rukách niečo, od čoho sa môžete odraziť. V dnešnej dobe môžete nájsť aj na sociálnych sieťach rôzne skupiny, ktoré spájajú ľudí práve na základe hobby. Dokonca sú špecifické skupiny, ktorých cieľom je spojiť práve ľudí trpiacich samotou. Virtuálne priateľstvo sa tak môže premeniť na reálne priateľstvá s ľuďmi, s ktorými si rozumiete.

Ak nechcete nové kontakty hľadať na internete, môžete sa prihlásiť na cvičenie či inú aktivitu, ktorú organizuje miestne centrum voľného času. Vaše možnosti tým zďaleka nekončia. V každom väčšom meste nájdete aj kluby dôchodcov, ktoré svojím členom pravidelne pripravujú rôzne zaujímavé programy.

Čítanie badateľne znižuje pocit osamelosti. Tým, že sa ponoríte do deja kvalitnej knihy, zabudnete na pocit samoty a zároveň si precvičíte fantáziu. Pozor však na televíziu. Tá naopak dokáže zintenzívniť pocit osamelosti.

Ak však máte pocit, že vám pocit samoty prerastá cez hlavu, nebojte sa obrátiť na odbornú lekársku alebo psychologickú pomoc. Každý problém má riešenie, len ho treba chcieť objaviť. Alebo sa obráťte na bezplatnú, anonymnú, 24-hodinovú Linku dôvery Nezábudka, kde môžete dostať pomoc od profesionálov v prípade psychickej krízy alebo konzultácie akýchkoľvek problémov spojených s duševným zdravím. ( Linka dôvery Nezábudka – tel. číslo 0800 800 566)

 

 

Ing. Janette Labuzíková

oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

RÚVZ so sídlom v Rožňave

 

Zdroje:

https://www.gutbetreut24.sk/blog/sest-varovnych-priznakov-depresie-u-seniorov/

https://www.hartmann.info/sk-sk/articles/1/a/priznaky-stareckej-demencie-

https://www.benulekaren.sk/starecka-demencia-priznaky-a-ako-s-nou-bojovat

https://solidcare.sk/samota-a-izolacia-seniorov/

https://plnielanu.zoznam.sk/osamelost-je-novodobou-epidemiou-ludstva

EBIN – Jedna cesta, společný cíl | Erwin Böhm Institut (ebinbio.cz)