Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

sp. zn.: OLP/4739/2020
Bratislava,09.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19
vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie podľa
§ 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) a § 60a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.
nariaďuje tieto

opatrenia:

1. Všetkým osobám, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe
č. 1 tohto opatrenia, sa nariaďuje, aby pri prekročení hraníc Slovenskej republiky
odovzdali negatívy výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie
COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky.
Alternatívne, po vstupe na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi na
ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny
výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Uvedený výsledok
musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo
do niektorého z týchto jazykov preložený. Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia
v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na
ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba
povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu izolácie
v domácom prostredí podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim
s ňou v spoločnej domácnosti.

– Osobám, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1
tohto opatrenia, a v dobe nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa nachádzajú v izolácii
v zariadení určenom štátom, sa umožňuje toto zariadenie opustiť a dokončiť povinnosť
izolácie v domácom prostredí a to do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR
testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je
osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie, pričom doba izolácie v domácom
prostredí a izolácie v štátom určenom zariadení sa v tomto prípade sčítava. Kým osoba
vykonáva izoláciu v domácom prostredí podľa tohto odseku, táto sa nariaďuje i osobám
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

– Osobám, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní nenavštívili krajinu neuvedenú v prílohe č.
1 tohto opatrenia, a v dobe nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa nachádzajú
v izolácii v zariadení určenom štátom, sa umožňuje toto zariadenie opustiť a ukončiť
izoláciu.

– Osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1
tohto opatrenia, a v dobe nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa nachádzajú v izolácii
v domácom prostredí alebo v izolácii v domácom prostredí s používaním mobilnej
aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie podľa § 60a ods. 1 zákona č.
355/2007 Z.z. (ďalej len mobilná aplikácia „eKaranténa“), sa nariaďuje zotrvať v izolácii
v domácom prostredí a to do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na
ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba
povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Uvedeným
osobám sa nariaďuje po obdržaní uvedeného negatívneho testu oznámiť toto príslušnému
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý zaobstará deaktivovanie eKarantény
a oznámi osobe možnosť ukončiť izoláciu v domácom prostredí. Kým osoba vykonáva
izoláciu v domácom prostredí podľa tohto odseku, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim
s ňou v spoločnej domácnosti.

– Osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní nenavštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1
tohto opatrenia, a v dobe nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa nachádzajú v izolácii
v domácom prostredí alebo v izolácii v domácom prostredí s používaním mobilnej
aplikácie eKaranténa, sa nariaďuje oznámiť toto príslušnému regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva, ktorý zaobstará deaktivovanie eKarantény a oznámi osobe
možnosť ukončiť izoláciu v domácom prostredí. Kým osoba vykonáva izoláciu
v domácom prostredí podľa tohto odseku, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou
v spoločnej domácnosti.

2. Všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie
Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej
republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a
s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej
republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa
bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje,
aby všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré v období od 10. júna 2020 od 7.00 hod.
vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú
v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

4. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:
– osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej
republiky, pri návrate z Poľskej republiky, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej
republiky pred návratom nepresiahol dobu 48 hodín, uvedené osoby sú povinné
preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole dodržanie lehoty,
– vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov
leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov,
vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej
doprave; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými
spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť
alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom
jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej
doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie
o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
– vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú
prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
– vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov
a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi
a krvných náhrad,
– zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo
spopolnenia,
– po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré
vstupujú alebo púšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia
akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby,
a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,
– po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom
obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov policajných zborov
prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich
z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
– vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov
navracajúcich sa do členského štátu EÚ, ktorého sú občanom. Tieto skutočnosti
preukážu pri hraničnej kontrole príslušníkovi Policajného zboru cestovným
dokladom (doklad totožnosti alebo cestovný pas). Tieto osoby musia prejsť územím
Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane
nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
– po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie tranzitu
občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov do členského štátu EÚ, v
ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím
Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane
nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
– po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú
na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v
trestnom konaní,
– vykonanie tranzitu osôb s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom
z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi. Tieto osoby musia
prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu
vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
– vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských
štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Pri vstupe na územie SR sa
tieto osoby musia preukázať výsledkom negatívneho testu RT-PCR na ochorenie
COVID-19, nie starším ako 96 hodín. Uvedený výsledok musí byť vyhotovený
v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z
týchto jazykov preložený. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky
bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania
pohonných hmôt,
– štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky
v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo
územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas
a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
– osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
– po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií,
medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na
území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
– poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich
rodinných príslušníkov,
– osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie
Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými
príslušníkmi
– osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie
právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti
rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá
takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie
Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo
rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného
v tomto bode,
– po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej
techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov
respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej
republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na
číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého
personálu, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým
čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo
vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania
tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné
pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali
vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky
k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví
zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im
vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich
potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností
nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej
domácnosti. Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon
činnosti je nevyhnutný na vykonanie letov lietadiel s miestom vzletu na území iného štátu
a miestom pristátia na území SR na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených
civilných letov, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje,
aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2
/ FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo
vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky
k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje,
aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3,
ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu
rúk.

5. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený
pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr.
u SZČO), v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou
cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie
Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone
práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od
otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený
pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr.
u SZČO), na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou
komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej
republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo
o potvrdení o takomto výkone práce. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje
na osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú
hranicu v jej sprievode.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na občanov Slovenskej
republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach
susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej
republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú
hranicu v ich sprievode.

6. V odôvodnených prípadoch môže výnimku z bodov 1 až 3 udeliť Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena
vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Táto osoba je povinná pri vstupe na
územie Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom negatívneho testu (potvrdenie
o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu
RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín udeliť Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena
vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.

7. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa
uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej
škole v Poľskej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia
o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné
skúšky, zápis do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej
osoby).

V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 48 hodín, sú tieto
osoby povinné najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa
laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku túto
skutočnosť oznámiť lekárovi podľa bodu 2 tohto opatrenia a miestne príslušnému
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku
vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom
prostredí.

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie
Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok,
iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania
osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej
sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na
prijímacie skúšky, zápis do školy). Tieto osoby sú povinné pri vstupe na územie
Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom negatívneho testu (potvrdenie o negativite
testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy
vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia
športového klubu v Poľskej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú
držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom
klube, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

8. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú
starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú
schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá
takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením
o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným
prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského
jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku.

V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto
osoby povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom
negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie
starší ako 96 hodín.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a
prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti
o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní
sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto
prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením
o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným
prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského
jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku. Táto osoba je povinná pri
vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom negatívneho testu
(potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

9. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú
pozemky nachádzajúce sa na území Poľskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej
hranice Slovenskej republiky. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na
osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Poľskej republike a ktoré
obhospodarujú pozemky na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej
hranice.

Tieto osoby sú povinné sa na hranici Slovenskej republiky preukázať hodnoverným
dokladom v slovenskom jazyku preukazujúcim uvedenú skutočnosť (napr. list
vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).
Týmto osobám sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek
príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to
telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú
na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto
informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

10. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak
podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej
produkcii a ktoré preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania
umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela na území Slovenskej republiky
vstupujú na územie Slovenskej republiky z Poľskej republiky alebo sa na územie
Slovenskej republiky vracajú po tom, čo sa na území Poľskej republiky zúčastnili výroby
audiovizuálneho diela, programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie
umeleckého diela, ak sú držiteľmi potvrdenia od producenta audiovizuálneho diela,
vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej osoby zabezpečujúcej podanie
umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela. Táto osoba je povinná pri vstupe
na územie Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom negatívneho testu (potvrdenie o
negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.

Termín: 10. júna 2020 od 7.00 hod. do odvolania

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4311/2020 zo dňa 22.05.2020.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka,
kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky
kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zdržať sa sociálnych kontaktov,
c) zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom
prostredí,
d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v
mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva
podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659
eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť
páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

 

Príloha č. 1
Zoznam krajín podľa bodu 1 opatrenia
Bulharská republika
Cyperská republika
Česká republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Grécka republika
Chorvátska republika
Island
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Maltská republika
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Rakúska republika
Slovinská republika
Švajčiarska konfederácia