Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia

Číslo: OLP/4085/2020
Bratislava 19.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov nasledovné

opatrenia:

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
– vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,
– zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si
ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná
zostať v domácej izolácii,
– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk,
– pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného
podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby
žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti
birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií.
Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania,
sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných
verzií:
– vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol
minimálne 2 metre,
– preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad – ak je to možné s ohľadom na
tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred
spevmi,
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového
ohybu), nepodávať si ruky,
– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako
65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ
dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie
chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha
viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť
vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
– ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,
– tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch
za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
– smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,
pri východe z kostola alebo príslušných priestorov je potrebné riadiť vychádzanie ľudí
s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov
územnej samosprávy. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní zasadnutí a schôdzí
štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy:
– pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch
dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení,
vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba
povinná zostať v domácej izolácii,
– zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy,
– zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný
adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
– zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy,
– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a
nahradiť ich papierovými utierkami,
– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne
ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk;
– v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia.
V praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky.
Výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet
osôb a aby za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2 m od seba.
Príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii
ďalších príborov,
– pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m,
– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä
dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných
predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš)
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2020.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo
dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4
písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakázal
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy.

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu tak v Slovenskej republike, Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpil ku kroku uvoľnenia podmienok
organizovania hromadných podujatí a to zavedením limitu počtu ľudí, od ktorého sa na
hromadné podujatie zákaz uložený týmto opatrením vzťahuje, ako aj zavedením špecifických
podmienok, za ktorých sa môžu hromadné podujatia menšieho rozsahu uskutočňovať.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky