Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

sp. zn.: OLP/7693/2020
Bratislava, 29.09.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 12
ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto
opatrenia:

1. Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie,
sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku
RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na
ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový,
táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej
republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas
svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore
uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.
Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr
v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej
vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej
diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku 3 rokov, ak
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a
s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak.
Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné
ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej
domácnosti.
Alternatívne, k hore uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí
musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa
negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách
mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín. V prípade podľa tohto odseku
sa na tieto osoby nevzťahujú body 2. a 3. tohto opatrenia.

Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky,
pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie,
sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku
RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Týmto osobám sa súčasne nariaďuje, aby
sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na
webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území
Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii
príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky. Tieto osoby sú povinné podrobiť sa
laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a to najskôr v piaty deň izolácie
v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie osôb vstupujúcich na územie SR sú povinné
dodržiavať izoláciu v domácom prostredí i osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku
3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a
s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak.
Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné
ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej
domácnosti.

2. Všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na
územie Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej
republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a
s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú
takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne
príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby
všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré v období od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpili na
územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti,
vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to tieto osoby požiadajú.

4. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:
− osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní, navštívili výlučne krajinu uvedenú v Prílohe č. 1
tohto opatrenia,
− vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných
členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov,
vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave; tieto osoby, ktoré
prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu
do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu
potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením
pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3
oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
− vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú
prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
− vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov
a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných
náhrad,
− zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,
− po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré
vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej
a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej
liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,
− po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany
Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov policajných zborov
prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva
v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
− na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov
územím Slovenskej republiky do členského štátu EÚ. Tieto osoby musia prejsť
územím Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas
nevyhnutný na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od
vstupu, vrátane času nevyhnutného na natankovania pohonných hmôt,
− vykonanie tranzitu osôb s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom z členských
štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi. Tieto osoby musia prejsť územím
Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas nevyhnutný na
nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času
nevyhnutného na natankovanie pohonných hmôt,
− vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov
EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím
Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas nevyhnutný na
nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času
nevyhnutného na natankovanie pohonných hmôt,
− osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami neuvedenými v Prílohe č.1, pokiaľ sú
schopné preukázať svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu a čas vstupu do
krajiny neuvedenej v Prílohe č.1,
− po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na
územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom
konaní,
− štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných
na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej
organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej
republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania
v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
− osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
− po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných
inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto
výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
− poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných
príslušníkov,
− osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie
Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými
príslušníkmi,
− osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného
súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté
dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie
Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa
právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej
republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode,
− zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika
a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité
funkcie chodu štátu,
− po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky
poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov
respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej
republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na
číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého
personálu, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým
čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo
vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania
tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné
pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali
vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky
k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví
zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im
vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich
potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností
nariaďuje izolácia v domácom prostredí, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú
v spoločnej domácnosti. Príslušným osobám činným v civilnom letectve sa nariaďuje
dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje,
aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2
/ FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo
vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky
k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje,
aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3,
ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu
rúk.

5. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny
vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), v prihraničných
oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30
km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi
potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone
práce.
Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného
hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny
vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), na území
Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného
hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od
zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce. Opatrenie
podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby žijúce s takouto osobou v jednej
domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode.
Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky,
ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do
30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce
s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

6. V odôvodnených prípadoch môže výnimku z bodov 1 až 3 udeliť Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena
vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti. Osoba, ktorej je udelená
výnimka, musí disponovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym
výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
V odôvodnených prípadoch môže výnimku z tejto povinnosti udeliť Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena
vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti.

7. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený
pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr.
SZČO), v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, a ani na vedecko-výskumných
pracovníkov, pedagogických zamestnancov alebo sezónnych pracovníkov v
poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km
po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia Slovenskej republiky na
území Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone
práce. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať
sa potvrdením o takejto skutočnosti.

8. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa
uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej
škole v Českej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť
schopná preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o takejto
skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis
do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).
Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v Českej republike a na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú
alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo
vysokej škole vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná pri
vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti
(napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy,
v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).
Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy
vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia
športového klubu v Českej republike vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba
musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením
o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube, v prípade
sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

9. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú
starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú
schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá
takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná preukázať sa
potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka
a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do
slovenského jazyka.
Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a
prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti
o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní
sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto
prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná sa preukázať potvrdením
o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným
prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského
jazyka.

10. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú
pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej
hranice Slovenskej republiky. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na
osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike a ktoré
obhospodarujú pozemky na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej
hranice.
Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom preukazujúcim
uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú
na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii a ktoré
preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania umeleckého výkonu
alebo realizácie umeleckého diela na území Slovenskej republiky vstupujú na územie
Slovenskej republiky z Českej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú po
tom, čo sa na území Českej republiky zúčastnili výroby audiovizuálneho diela, programu,
podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela, ak sú držiteľmi potvrdenia
od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej
osoby zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela.
Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná sa preukázať
potvrdením o takejto skutočnosti.

12. Osobám uvedeným v bodoch 7 až 11 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a
v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne
oznámili túto skutočnosť a to telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a
s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ
uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2020 od 7.00 hod. do odvolania.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7310/2020 z 17.09.2020 v znení neskorších
opatrení.

O d ô v o d n e n i e
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
Na základe informácií získaných z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb
je zrejmé, že počet osôb nakazených ochorením COVID 19 vzrastá. Osobitne vážnou resp.
rizikovou je situácia v krajinách, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto opatrenia (ďalej len
„rizikové krajiny“). Navštívenie rizikovej krajiny a následný vstup na územie Slovenskej
republiky znamená riziko šírenia ochorenia COVID 19 aj na území Slovenskej republiky.
Povinnosťou orgánov verejnej moci Slovenskej republiky je chrániť život a zdravie osôb na
území Slovenskej republiky.

Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2020 uložil Úradu
verejného zdravotníctva SR úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorého
obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.
Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka,
kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky
kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zdržať sa sociálnych kontaktov,
c) zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom
prostredí,
d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v
mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva
podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659
eur.
V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť
páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha č. 1
Zoznam krajín podľa bodu 4 opatrenia
Austrálske spoločenstvo
Bulharská republika
Cyperská republika
Čínska ľudová republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Grécka republika
Írska republika
Island
Japonsko
Kórejská republika
Kanada
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Monako
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Nový Zéland
Poľská republika
Rakúska republika
Sanmarínska republika
Slovinská republika
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Švajčiarska konfederácia
Švédske kráľovstvo
Taiwan
Talianska republika
Vatikánsky mestský štát