Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 2 fáza

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e)
zákona č. 355/2007 Z. z. tieto
opatrenia:

A) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné
zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovnošportové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení
starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., fitness centrá,
prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky
voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.

Toto opatrenie neplatí pre:
1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č.
578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov
a spŕch, bez prítomnosti obecenstva,
3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa
zákona č. 245/2008 Z. z.,
4. prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží
(okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže),
5. vonkajších priestorov zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním odstupu
ľudí od zvierat minimálne 2 metre,
6. vonkajšie turistické atrakcie,
7. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

B) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v stálych architektonických
objektoch združujúcich viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok alebo
prevádzok poskytujúcich služby, okrem:

1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti
konzumácie na mieste,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane
vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
vrátane sprostredkovania týchto služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru
v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,
12. prevádzok kvetinárstiev.

C) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č.
355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných
hygienických opatrení:
– vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len
s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach
verejného stravovania,
– pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
– zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
– počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden
zákazník na 25 m2
z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na
deti,
– na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov
v jednom okamihu,
– vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu
dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov,
nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym
účinkom,
– zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok, okrem
návštev hygienických zariadení prevádzky,
– otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa
obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod.,
– medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
– za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi,
– vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane
úchopových častí stoličiek a kresiel),
– obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých
stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov a iných vnútorných
priestorov voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení,
– zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch ubytovacích
zariadení, s výnimkou donášky na izbu,
– ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,
– zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích
priestorov minimálne 24 hodín.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
– cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dve osoby s vhodne
prekrytými hornými dýchacími cestami,
– zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera,
zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
– po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,
– vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
– klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií,
sú povinní pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre,
– upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol
vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá,
umývadlá, vanička na nohy),
– dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom,
– ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to
neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– výučbu vykonávať dištančnou formou,
– vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty
(rúško, šál, šatka),
– praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti
jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,
– po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden
účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka,
vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
– medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka
v trvaní najmenej 15 minút.

Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi
rukavice,
– po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po
uplynutí 24 hodín.
D) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci
uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre
každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok
a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných
prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:

1. prevádzky veterinárnych ambulancií,
2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej
služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135
ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,
3. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom
výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa
vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim
nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej
služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom
uvedeným v bode 2,
4. nemocničné lekárne,
5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
6. prevádzky telekomunikačných operátorov,
7. prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
9. prevádzky donáškových služieb,
10. prevádzky ubytovacích zariadení,
11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č.
578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
12. vonkajšie športoviská,
13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa
zákona č. 245/2008 Z. z.,
14. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad,
15. vonkajšie turistické atrakcie,
16. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

E) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín
a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do
11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

F) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie
sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej
služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

1. denné stacionáre,
2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
7. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov),
8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle).

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať
hygienicko-epidemiologický režim.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020.

O d ô v o d n e n i e
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie
epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade
s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v
záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň
uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby
povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Vzhľadom na priaznivý stav epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky,
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zohľadnil možnosť otvorenia prevádzok v
architektonických objektoch, ktoré tvoria súbor maloobchodných predajní a prevádzok
poskytujúcich služby, v ktorých dochádza k prijateľnej koncentrácií ľudí a nedochádza
k socializácii a to vzhľadom na dĺžku návštev, množstvo prevádzok a účel, za ktorým osoby
navštevujú tieto priestory.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky