Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky – výnimky

Číslo: OLP/4362/2020
Bratislava 26.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e)
dopĺňa opatrenie č. OLP/4083/2020 z 19.05.2020 v znení neskorších opatrení nasledovne:

V bode „B“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť
koncentráciu jeden zákazník na 15 m2
z predajnej plochy prevádzky, táto
podmienka sa nevzťahuje na deti,“

a nahrádza sa vetou:

„- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť
koncentráciu jeden zákazník na 15 m2
z plochy prevádzky určenej pre
zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež
neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi
jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež
neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný
zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre
zákazníkov,“

V bode „B – Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať
nasledovné“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- medzi stolmi musia byť dodržané odstupy minimálne dva metre,“

V bode „B – Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať
nasledovné“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby
sa obmedzujú na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod.,“

a nahrádza sa vetou:

„- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby
sa obmedzujú na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod., to neplatí pre
organizovanie hromadných spoločenských akcií v uzavretej spoločnosti, za
predpokladu, že je prevádzkovateľovi organizátorom poskytnutý zoznam
prítomných osôb, pričom prevádzkovateľ je povinný tento zoznam po uplynutí
doby 30 dní zlikvidovať,“

Výnimky podľa bodu „C“ sa dopĺňajú o:

„17. turistické informačné kancelárie,
18. prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych
predstavení,
19. ambulantný predaj,
20. prevádzky taxislužieb,
21. prevádzky autoškôl.“

Termín účinnosti: od 27. mája 2020 od 6:00.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020
pandémiu ochorenia COVID-19.Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie
epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade
s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v
záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň
upravil podmienky týkajúce sa maximálneho počtu zákazníkov v prevádzke.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky