Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky

sp.zn.: OLP/4738/2020
Bratislava, 09.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111
z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e)
zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 10. júna 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú zariadenia pre deti
a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.

Toto opatrenie neplatí pre:
1. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa
zákona č. 245/2008 Z. z.,
2. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického
poradenstva),
3. zariadenia školského stravovania,
4. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom,
5. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa zákona č. 448/2008
Z. z. a za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR,
6. za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
a ak tak rozhodne zriaďovateľ:
6.1 materské školy,
6.2 materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
6.3 materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,
6.4 základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až
piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
6.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel
výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,
6.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania
žiakov všetkých ročníkov,
6.7 školské kluby detí,
6.8 základné umelecké školy,
6.9 centrá voľného času.
7. stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích
skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia
(maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské
skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
8. jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej
jazykovej skúšky,
9. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku
dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
10. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania
detí a mládeže, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
11. zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak
tak rozhodne zriaďovateľ.

B) S účinnosťou od 10. júna 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č.
355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných
hygienických opatrení:

– vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len
s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach
verejného stravovania,
– pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
– odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
– na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia,
– odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil
koncentráciu jeden zákazník na 10 m2
z predajnej plochy prevádzky určenej pre
zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; odporúča sa dodržiavať odstup
medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre; v prevádzkach verejného
stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre
zákazníkov,
– vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu
dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov,
nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym
účinkom,
– zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:
– v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky
umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom
otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
– pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu
vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
– vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom
prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky;
v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke
pri nižšom prietoku vzduchu,
– ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča
sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod.
pred otvorením prevádzky,
– vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
– nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by
umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
– prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky
možné,
– nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
– využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách
aj v kuchynských priestoroch,
– pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení
vrátane ochrany dýchacích ciest.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane
úchopových častí stoličiek a kresiel),
– ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho
umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č.
533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred
opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
– obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov
vykonáva dezinfekciu rúk,
– príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený
personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
– cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,
– odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera,
zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
– vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,
šatka),
– zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií,
sú povinní súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné
okuliare,
– upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol
vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá,
umývadlá, vanička na nohy),
– dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom,
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
– ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch
ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo – wellness sú súčasne povinné dodržiavať
nasledovné:
– zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,
šatka),
– pri vstupe do zariadenia zabezpečiť meranie teploty a osobám s teplotou nad 37,2 °C
nepovoliť vstup,
– povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,
– vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové
papierové utierky,
– pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty,
kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky),
na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

Prevádzky zariadení fitness centier sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,
šatka),
– povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
– v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie
dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky,
používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky
s virucídnym účinkom.

Prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:
– pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie
vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami
a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody
na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi
účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných
zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu
mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
– prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy
kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza
k tvorbe aerosólov,
– zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup
na kúpalisko,
– pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
– pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah
voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici
povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia
prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
– na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva
prirodzené vetranie,
– na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi
jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m,
– na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok,
– na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie
(prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a
zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov
(toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
– pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový
interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami
s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami.

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško,
šál, šatka),
– praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti
jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet
osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,
– po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden
účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka,
vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
– pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať
každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré
sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné
rukavice).

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne
povinné dodržiavať nasledovné:
– zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri
nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí
telesná teplota nad 37,2 °C,
– odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane
jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala.
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
– pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel,
pultov).

Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne
povinné:
– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
– v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre
prevádzky verejného stravovania.

C) S účinnosťou od 10. júna 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci
uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje
prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok vykonávať povinnú dezinfekciu
priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:

1. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej
služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135
ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,
2. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu
činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky
MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v
prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je
zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,
3. nemocničné lekárne,
4. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
5. prevádzky telekomunikačných operátorov,
6. prevádzky v priestoroch zoologických záhrad, botanických záhrad a iných turistických
atrakcií,
7. ambulantný predaj.

D) Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov sa umožňuje a to za podmienok a v intervaloch určených
Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych
službách v súvislosti s ochorením COVID-19.

E) S účinnosťou od 10. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje
usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad
500 osôb.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
– vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (napríklad rúško, šál šatka),
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,
– zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si
ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná
zostať v domácej izolácii,
– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk,
– pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov
hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí
pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť,
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby
školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že
tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
– v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej
domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom
sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
– podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti
birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií.
Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti
birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:
– vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi
obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia
sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
nepodávať si ruky,
– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65
rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ
dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba
na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými
osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna
osoba (napr. predsedajúci liturgii),
– ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh
a predmetov.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej
samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa
ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:
– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba
povinná zostať v domácej izolácii,
– zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy,
– zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný
adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
– zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy,
– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť
ich papierovými utierkami,
– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk;
– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových
plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.:
pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc
dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie
epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade
s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej
časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň uložil
prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť
dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží
pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky