Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška

Číslo: OLP/4825/2020
Bratislava 09.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods.
5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov nariaďuje nasledovné:

opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do
odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v
prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je
napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

– detí do 3 rokov veku,
– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
priestoru určeného na prepravu osôb,
– pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
– žiakov základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
– žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových
skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní
výchovy a vzdelávania,
– poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
– deti v interiéri materskej školy a jaslí,
– osoby pri výkone športu,
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
– osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
– detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
– účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu
a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
– osoby pri návšteve wellness a umelých kúpalísk,
– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri
všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného
zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
– zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od
seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca,
ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s
prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre
osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi
nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4591/2020 z 02.06.2020.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie
epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal
opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.
Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou
cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným
z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej
republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak
ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na
prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia
ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky