Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška

Číslo: OLP/4084/2020
Bratislava 19.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111
z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods.
5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov mení opatrenie č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020
v znení opatrenia č. OLP/3970/2020 zo dňa 11.05.2020 nasledovne:

Veta „- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich
vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov.“ sa nahrádza vetou „- osôb žijúcich
v jednej domácnosti, pri pobyte v exteriéri, ak ich vzdialenosť je od iných osôb
minimálne 5 metrov,“

Veta „- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich
vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.“ a nahrádza sa vetou „- osôb nežijúcich
v jednej domácnosti, pri pobyte v exteriéri, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5
metrov.“

Zároveň sa opatrenie dopĺňa o nasledovné výnimky z povinnosti prekrytia
horných dýchacích ciest:
„- pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
– žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
– deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
– osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.“

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 20. mája 2020.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie
epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal
opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.
Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou
cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným
z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej
republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak
ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.
Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa
prekrytia horných dýchacích ciest pri pobyte v prírode pre osoby žijúce v jednej domácnosti,
ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 metrov ako aj pre osoby nežijúce v jednej
domácnosti, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov. Uvedená vzájomná
dištančná vzdialenosť, ktorú je potrebné dodržať, sa považuje vo všeobecnosti za dostatočnú
pre zabránenie prenosu ochorenia pri pobyte vo vonkajšom prostredí. V súlade s postupným
uvoľňovaním protiepidemických opatrení súčasne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre
pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo
špeciálny pedagóg) pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, žiakov základnej školy v
interiéri a exteriéri školy pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu a deti pri pohybe v
interiéri a exteriéri materskej školy. Výnimka z použitia prekrytia horných dýchacích ciest sa
umožňuje vzhľadom na charakter vykonávaného výchovno-vzdelávacieho procesu, pri
ktorom je dôležitá verbálna ale aj neverbálna komunikácia medzi zamestnancami a žiakmi
(deťmi v materských školách) z dôvodu odovzdávania a prijímania potrebných informácií
a plnenia úloh v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na
prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia
ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky