Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice AU a HU

sp. zn.: OLP/4648/2020
Bratislava, 05.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19
vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie vydal
podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č.
OLP/4311/2020 z 22.05.2020 v znení neskorších opatrení, ktoré týmto mení nasledovne:

Z bodu 11. sa vypúšťajú nasledovné odseky:

„11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na všetky osoby s trvalým pobytom
alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky
alebo na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky
hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou; V prípade,
že tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, musia byť
schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky alebo
Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz
o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce,
potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie,
živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke,
poistná zmluva).

V prípade ak osoba podľa predchádzajúceho odseku vstupuje na územie Slovenskej
republiky hraničným priechodom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou,
nevzťahujú sa na ňu povinnosti podľa bodov 4 až 10, a to i v prípade, ak uvedené body
uvádzajú inak.“

a nahrádzajú sa odsekmi:

„11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na všetky osoby s trvalým pobytom
alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky,
Maďarska, Rakúskej republiky alebo Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie
Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou
republikou, Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo Slovenskou republikou
a Rakúskou republikou; V prípade, že tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom alebo
prechodnom pobyte, musia byť schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na
území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Slovenskej republiky
najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení,
nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od
zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list,
potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

V prípade ak osoba podľa predchádzajúceho odseku vstupuje na územie Slovenskej
republiky hraničným priechodom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou,
Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo Slovenskou republikou a Rakúskou
republikou, nevzťahujú sa na ňu povinnosti podľa bodov 4 až 10, a to i v prípade, ak
uvedené body uvádzajú inak.“

Termín: od 05. júna 2020 od 08:00 hod.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa.Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území Slovenskej republiky, Českej
republiky, Rakúskej republiky a Maďarska, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu, tak
ako je to uvedené v tomto opatrení.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky