Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zrušenie zákazu návštev

Číslo: OLP/4593/2020
Bratislava 03.06. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4
písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej
dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa
§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

S účinnosťou od 3.júna 2020 od 12:00 hod. sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových
oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových
zariadeniach sociálnych služieb za dodržania dole uvedených podmienok.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť
a verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, sú povinní zabezpečiť nasledovné
základné zásady pre umožnenie návštev:

1. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta/klienta.
Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci
potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu
ochorenia.
2. Povinnosť informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov akútneho respiračného
ochorenia, teploty nevstúpili do zariadenia, poskytnúť primerané prostriedky na
vykonávanie hygieny rúk, zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich pacienta/klienta (pre
prípad následného epidemiologického vyšetrovania).
3. Prednostne podľa miestnych podmienok realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch
zariadenia (záhrada, spoločná terasa a pod.), pri realizácii návštev vo vnútornom prostredí
ich upraviť podľa miestnych podmienok. Pri návšteve vo vnútornom prostredí si návšteva
chráni dýchacie cesty rúškom. Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových
plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek dverí), a to prostriedkom s
virucídnym účinkom.
4. Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a
osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba
pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.
5. Konkrétne podmienky budú poskytovateľom dočasne upravené vo vnútornom predpise, v
závislosti od charakteru prevádzky, priestorových, materiálno-technických a personálnych
možností konkrétneho poskytovateľa (čas, dĺžka trvania, miesto a pod. ).
6. Osoby, ktoré navštevujú pacientov alebo klientov zariadenia sú povinné dodržiavať vyššie
uvedené opatrenia.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia strácajú opatrenia uvedené v rozhodnutí
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/2020 zo dňa
06.03.2020 svoju účinnosť.

O d ô v o d n e n i e

Na základe výskytu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike, existencie rizika šírenia
tohto prenosného ochorenia a potreby zamedziť tejto vzdušnej nákaze medzi pacientov
hospitalizovaných v lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti, zamestnancov zdravotníckeho zariadenia ako aj na osoby, ktoré sú umiestnené
v zariadeniach sociálnych služieb vrátane zamestnancov zariadení sociálnych služieb vydal
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 06.03.2020 rozhodnutie č.
OLP/2405/2020 o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného
ochorenia v súlade s § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. , ktorým uložil opatrenie v
súvislosti s ohrozením verejného zdravia – zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.
Vykonávaním protiepidemických opatrení došlo k zlepšeniu epidemiologickej situácie v
súvislosti s ochorením COVID-19 v Slovenskej republike a výraznému zníženiu rizika
ohrozenia zdravia. Na základe uvedeného a v súlade s postupným plánom otvárania
prevádzok Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenie, ktorým
umožnil návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej
starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania dole uvedených
podmienok, čím dôjde k zlepšeniu psychosociálnych potrieb pacientov a klientov v
zariadeniach poskytujúcich zdravotné a sociálne služby.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky