Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prechod cez hranice, 48 hodín

sp. zn.: OLP/4363/2020
Bratislava, 26.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19
vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie podľa
§ 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) a § 60a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vydal
opatrenie č. OLP/4311/2020 z 22.05.2020, ktoré mení a dopĺňa nasledovne:

1. V bode 4. sa vypúšťa veta:

– „osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej
republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej
republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej
republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej
republiky pred návratom nepresiahol dobu 24 hodín,“
a nahrádza sa vetou:

„osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej
republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky,
Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej
spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo
územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 48 hodín;
dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného
zboru pri hraničnej kontrole.“

2. Výnimky podľa bodu 4. sa dopĺňajú o nasledovné:

– „osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Českej
republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými
priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, alebo medzi
Slovenskou republikou a Maďarskom, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky
nezdržia dlhšie ako 48 hodín; dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné
preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole,
– osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Maďarska,
ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi
Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo medzi Slovenskou republikou
a Českou republikou, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie
ako 48 hodín; dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať
príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole.“

Termín: od 27. mája 2020 od 00:00 hod.

 

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19.
marca 2020.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19.

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky
a vybraných okolitých krajinách, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po
dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu, tak ako je to
uvedené v tomto opatrení.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky